Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Връзки

Заглавие на български

Електромагнитна съвместимост

Заглавие на английски

Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (recast)

Допълнителна информация

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост В сила от 20.04.2016 г. Приета с ПМС № 47 от 15.03.2016 г. Обн. ДВ. бр.23 от 25 Март 2016г., изм. ДВ. бр.32 от 22 Април 2016г.