Стандартизация
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Връзки

Заглавие на български

Съоръжения за ниско напрежение

Заглавие на английски

Directive 2014/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits

Допълнителна информация

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението - Приета с ПМС No 47 от 15.03.2016 г., Обн. ДВ, бр. 23 от 25.03.2016 г., в сила от 20.04.2016 г.; изм., бр. 32 от 22.04.2016 г., в сила от 13.06.2016 г.