Стандартизация

Етеричните масла
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Връзки

Заглавие на български

Транспортируеми съоръжения под налягане

Заглавие на английски

Transportable pressure equipment

Допълнителна информация

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане В сила от 07.10.2011 г. Приета с ПМС № 271 от 29.09.2011 г. Обн. ДВ. бр.78 от 7 Октомври 2011г.