Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качеството



Връзки

Заглавие на български

Официален контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните

Заглавие на английски

Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 onofficial controls performed to ensure the verification of compliance with feed and food law, animal health and animal welfare rules

Допълнителна информация

Няма информация