Стандартизация
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Връзки

Заглавие на български

Качество на атмосферния въздух и по-чист въздух за Европа

Заглавие на английски

Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on ambient air quality and cleaner air for Europe

Допълнителна информация

Транспонирането на изискванията се осигурява от следните нормативни актове: 1. Закон за чистотата на атмосферния въздух; 2. Наредба № 12 за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух; 3. Наредба № 7 за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух.