Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПВръзки

Заглавие на български

Изгаряне на отпадъците

Заглавие на английски

Directive 2000/76/EC of the European Parliament and of the Council of 4 December 2000 on the incineration of waste

Допълнителна информация

Транспонирането на изискванията се осигурява от следните нормативни актове: Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци