Стандартизация

Етеричните масла
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПВръзки

Заглавие на български

Депониране на отпадъци

Заглавие на английски

Landfill of waste

Допълнителна информация

Транспонирането на изискванията се осигурява от следните нормативни актове: 2003/33/EC: Решение на Съвета от 19 декември 2002 година за определяне на критерии и процедури за приемане на отпадъци на депа съгласно член 16 и приложение II към Директива 1999/31/ЕО. 1. Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци; 2. Наредба № 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 83 от 24.09.2004 г.)