Стандартизация
Медицинските изделия
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Връзки

Заглавие на български

Шумови емисии на съоръжения, предназначени за употреба извън сградите

Заглавие на английски

Noise emission in the environment by equipment for use outdoors

Допълнителна информация

Транспонирането на изискванията се осигурява от следните нормативни актове: Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машини и съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха (обн. ДВ, бр. 11 от 10.02.2004 г.)