Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеВръзки

Заглавие на български

Инсталации за въжени линии за превоз на пътници

Заглавие на английски

Cableway installations designed to carry persons

Допълнителна информация

Наредба за съществените изисквания към въжените линии за превоз на хора и оценяване на съответствието на техните предпазни устройства и подсистеми. Приета с ПМС No 168 от 15.07.2004 г., обн., ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 85 от 25.10.2005 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. и доп., бр. 24 от 21.03.2006 г., в сила от 21.03.2006 г., изм., бр. 40 от 16.05.2006 г., в сила от 5.05.2006 г., изм. и доп., бр. 37 от 8.05.2007 г., изм., бр. 50 от 17.06.2014 г. Директивата е приложима до 21.04.2018 г.