Стандартизация
Медицинските изделия
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПВръзки

Заглавие на български

Инсталации за въжени линии за превоз на пътници

Заглавие на английски

Cableway installations designed to carry persons

Допълнителна информация

Наредба за съществените изисквания към въжените линии за превоз на хора и оценяване на съответствието на техните предпазни устройства и подсистеми. Приета с ПМС No 168 от 15.07.2004 г., обн., ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 85 от 25.10.2005 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. и доп., бр. 24 от 21.03.2006 г., в сила от 21.03.2006 г., изм., бр. 40 от 16.05.2006 г., в сила от 5.05.2006 г., изм. и доп., бр. 37 от 8.05.2007 г., изм., бр. 50 от 17.06.2014 г. Директивата е приложима до 21.04.2018 г.