Стандартизация
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеВръзки

Заглавие на български

Опаковки и отпадъци от опаковки

Заглавие на английски

Packaging and packaging waste

Допълнителна информация

1. ЗАКОН за управление на отпадъците - В сила от 13.07.2012 г. - Обн. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012 г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013 г., изм. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014 г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014 г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015 г.; 2. НАРЕДБА за опаковките и отпадъците от опаковки - В сила от 06.11.2012 г. - Приета с ПМС № 271 от 30.10.2012 г. Обн. ДВ. бр.85 от 6 Ноември 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 30 Август 2013 г., изм. ДВ. бр.30 от 15 Април 2016 г.