Стандартизация
Медицинските изделия
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Връзки

Заглавие на български

Газови уреди

Заглавие на английски

Appliances burning gaseous fuels

Допълнителна информация

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди Приета с ПМС № 250 от 5.11.2003 г., обн., ДВ, бр. 100 от 14.11.2003 г., изм. и доп., бр. 24 от 21.03.2006 г., в сила от 21.03.2006 г., изм., бр. 40 от 16.05.2006 г., в сила от 5.05.2006 г.