Стандартизация
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеВръзки

Заглавие на български

Безопасност на играчките

Заглавие на английски

DIRECTIVE 2009/48/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 June 2009 on the Safety of Toys

Допълнителна информация

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките - ДВ, бр. 99 от 17 декември 2010 г., в сила от 20.07.2011 г.