Стандартизация
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПВръзки

Заглавие на български

Лични предпазни средства

Заглавие на английски

Personal protective equipment (PPE)

Допълнителна информация

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на лични предпазни средства. ПМС 94, ДВ 48/14.05.2002, изм. ДВ 13/11.02.2003