Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Киберсигурността
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоБДС EN IEC 60974-1:2019

Начало » Стандартизация » Търсене » БДС EN IEC 60974-1:2019
БДС EN IEC 60974-1:2019
Статус: Действащ
Език: Английски
Страници: 153
Публикуван: 2019-02-14
Свързани международни стандарти
IDT
EN IEC 60974-1:2018
CLC/TC 26
Цена: 233.30 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 1: Захранващи източници за заваряване (IEC 60974-1:2017)

Заглавие на английски

Arc welding equipment - Part 1: Welding power sources

Област на действие на български

IEC 60974-1:2012 се прилага при захранващи източници за електродъгово заваряване и сходни на него процеси, предназначени за индустриално и професионално използване, и захранвани с напрежение, непревишаващо 1000 V или задвижвани чрез механични средства. Тази част на IEC 60974 определя изискванията за безопасност и изискванията към работните характеристики на захранващи източници за заваряване и системи за плазмено рязане. Това четвърто издание отменя и заменя третото издание, публикувано през 2005 година и представлява техническо преразглеждане.Значителните промени по отношение на предишното издание са следните: - изпитването на загряване трябва да се провежда при температура на заобикалящата среда 40 °C (виж 5.1); - нова фигура 1 обобщава примера за изискванията към изолацията; - изолационните разстояния по повърхността на изолацията за степен на замърсяване 4 вече не са валидни (виж таблица 2); - изискванията към изолацията за съоръжения от клас II са определени (виж таблица 3); долната граница на ограничението на интерполацията на напрежението при диелектрично изпитване се променя на 220 V и интерполацията за контрола и веригата за заваряване е пояснена (виж таблица 4); - изпитването при вода се изяснява чрез потискане на визуалната проверка (виж 6.2.1); - изискванията към изолацията на захранващата верига и на на веригата за заваряване се изместват в посока защита срещу поражения от електрически ток при нормална експлоатация (виж 6.2.4); - изискванията към тока при допир при нормална експлоатация и условията при единична повреда са променени (виж 6.2.5, 6.2.6 и 6.3.6); - максималната температура за изолационните системи са разгледани в съответствие с настоящото издание на IEC 60085 (виж таблица 6); - границите на прегряване за външни повърхности са актуализирани в зависимост от неумишления контактен период в ISO 13732-1 (виж таблица 7); - изпитването на натоварване е комплектувано с диелектричното изпитване (виж 7.4); - изпитването за съответствие за допустимото отклонение на колебанието на захранващото напрежение е пояснено (виж 10.1); - маркировката на изводите е ограничена до външен защитен проводник и изводи за трифазно съоръжение (виж 10.4); - използването на устройство за намаляване на опасността е пояснено (виж 11.1); - променени са изискванията към веригите за управление (виж точка 12); - изпитването на удар е пояснено (виж 14.2.2); - параметрите на околната среда са комплектовани (виж приложение M)

Област на действие на английски

IEC 60974-1:2012 is applicable to power sources for arc welding and allied processes designed for industrial and professional use, and supplied by a voltage not exceeding 1 000 V, or driven by mechanical means. This part of IEC 60974 specifies safety and performance requirements of welding power sources and plasma cutting systems. This fourth edition cancels and replaces the third edition published in 2005 and constitutes a technical revision. The significant changes with respect to the previous edition are the following: - the heating test shall be carried out at ambient temperature of 40 °C (see 5.1); - new Figure 1 summarizes example of insulation requirements; - creepage distances for pollution degree 4 are no longer valid (see Table 2); - insulation requirements for Class II equipment are defined (see Table 3); - dielectric test voltage interpolation restriction lower limit is changed to 220 V and interpolation for control and welding circuit is clarified (see Table 4); - water test is clarified by suppression of visual inspection (see 6.2.1); - isolation requirements of the supply circuit and the welding circuit are moved in protection against electric shock in normal service (see 6.2.4); - touch current in normal service and in single fault condition requirements are changed (see 6.2.5, 6.2.6 and 6.3.6); - maximum temperature for insulation systems are reviewed in accordance with current edition of IEC 60085 (see Table 6); - limits of temperature rise for external surfaces are updated depending of unintentional contact period as defined in ISO 13732-1 (see Table 7); - loading test is completed by a dielectric test (see 7.4); - conformity test for tolerance to supply voltage fluctuation is clarified (see 10.1); - marking of terminals is limited to external protective conductor and three-phase equipment terminals (see 10.4); - usage of hazard reducing device is clarified (see 11.1); - requirements for control circuits are changed (see Clause 12); - impact test is clarified (see 14.2.2); - environmental parameters are completed (see Annex M).

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN IEC 60974-1:2019 заменя БДС EN 60974-1:2012 и го отменя на 2021-09-28

Забележка

A1:2019

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Действащ 
2019-07-15 
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 1: Захранващи източници за заваряване (IEC 60974-1:2017/A1:2019)
Английски
Действащ 
2019-04-11 
36 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 14: Калибриране, валидиране и последователност на изпитването (IEC 60974-14:2018)
Английски
Действащ 
2018-11-14 
35 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 9: Инсталиране и използване (IEC 60974-9:2018)