Инфо център

Етеричните масла
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Област на стандартизация: Пневматични гуми. Общи положения

Област на стандартизация:

Пневматични гуми. Общи положения

 

Серия стандарти prБДС EN 14243 Материали, получени от излезли от употреба гуми

 

Част 1: Общи определения отнасящи се за методите за определяне на техните размер(и) и примеси

 

Част 2: Гранули и мленки. Методи за определяне на техните размери и онечиствания, включващи съдържанието на стомана и текстил

 

Част 3: Парчета, изрезки и късчета. Методи за определяне на техните размер(и), включително размерите на изпъкнали влакна

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 23.08.2018 г. до 18.10.2018 г.

 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 22.07.2019 г.

 

Част 1 съдържа общи определения за събиране на проби и изготвяне на представителна проба въз основа на план за вземане на проби с цел определяне на размери и примеси.

 

Част 2 установява методи за изпитване за определяне на размерите на гранулии прахове, произведени от всички категории излезли от употреба гуми на всички етапи на процеса на обработка, както и за определяне на примеси (включително свободна стомана и свободно текстилно съдържание).

 

Част 3 установява методи за изпитване за определяне на размера (размерите) на мленки, парчета и късчета (включително изпъкнали нишки), произведени от всички категории гуми от края на експлоатационния период на всички етапи от процесите на третиране.

 

Методите, описани в тези стандарти, включват събиране на проби и подготовка на представителна проба въз основа на план за вземане на проби с цел определяне на размери и примеси.

 

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 76 Каучук

 

25 Sep 2018