Инфо център

Етеричните масла
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеОбласт на стандартизация: Пътна настилка

Област на стандартизация:  

Пътна настилка

 

prБДС EN 12697-30 Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 30: Подготовка на пробни тела чрез ударен уплътнител

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 16.08.2018 г. до 11.10.2018 г.

 

 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 15.07.2019 г.

 

Този проект на европейски стандарт описва методите за уплътняване на пробни тела от асфалтови смеси с уред за уплътняване с удар. Такива пробни тела основно се използват за определяне на обемната плътност и други технологични характеристики, например устойчивост по Маршал и условна пластичност съгласно EN 12697-34.

 

Той се прилага за асфалтови смеси (такива които са изготвени в лаборатория, и такива, получени при вземане на проби от обекта) с не повече от 15 % частици по маса, задържани на сито 22,4 mm и никакви частици, задържани на сито 31,5 mm.

 

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 68 Пътно дело

 

25 Sep 2018