Инфо център

Етеричните масла
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоОбласт на стандартизация: Течни горива

Област на стандартизация:

Течни горива

 

prБДС EN 589 Автомобилни горива. Втечнен нефтен газ (LPG). Изисквания и методи за изпитване

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 26.07.2018 г. до 20.09.2018 г.

 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 01.07.2019 г.

Този документ определя изискванията и методите за изпитване на гориво за автомобилни двигатели, продавано и доставяно като LPG (втечнен нефтен газ), като LPG се определя като втечнен газ с ниско налягане, съставен от един или повече леки въглеводороди, които са включени в UN 1011, 1075, 1965, 1969 или 1978, и който се състои основно от пропан, пропен, бутан, изомери на бутана, бутени със следи от други въглеводородни газове. Този стандарт е приложим за автомобилен LPG, използван като гориво за автомобили, пригодени да работят с автомобилен LPG.

LPG е лесно летлива въглеводородна течност, която обикновено се съхранява под налягане. При понижаване на налягането се отделят големи обеми газ, който образува възпламеними смеси с въздуха, приблизително над обхвата от 2 % (V/V) до 10 % (V/V). Този европейски стандарт включва вземане, обработване и изпитване на проби от LPG. Източници на запалване на LPG са открит пламък, незащитено електрооборудване, опасност от натрупване на статично електричество и др. LPG в течна фаза може да причини студено изгаряне на кожата. Трябва да се прилагат националните разпореди за здравеопазване и безопасност. LPG е по-тежък от въздуха и се натрупва в кухини. При вдишване на високи концентрации LPG съществува опасност от задушаване. Едно от изпитванията, описани в този европейски стандарт, включва вдишване от оператора на смес от въздух и пари на LPG. Специално внимание трябва да се обърне на мерките за безопасност, посочени в А.1, където е описан този метод.

 

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 67 Нефтопродукти и смазочни материали

20 Aug 2018