Инфо център

Етеричните масла
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Област на стандартизация: Оценяване на съответствието

Област на стандартизация:

Оценяване на съответствието

 

prСД EN ISO/IEC/TS 17021-3 Оценяване на съответствието. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление. Част 3: Изисквания за компетентност за извършване на одит и сертификация на системи за управление на качеството (ISO/IEC/TS 17021-3:2013)

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 23.03.2016 г. до 23.06.2016 г.

 

Прогнозна дата на публикуване на национално равнище: не по-рано от 02.01.2017 г.

 

Тази техническа спецификация допълва съществуващите изисквания на ISO/IEC 17021. Тя включва специфични изисквания за компетентност на персонала, участващ в процеса на сертификация на системи за управление на качеството (СУК).

 

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК-34 „Управление на качеството и оценяване на съответствието”

25 May 2016