Полезнa информация

Обществено допитване

Назад

Национални стандарти за периодичен преглед (90.20)

Съгласно Правилата за работа по националната стандартизация, БИС обявява обществено допитване за периодичен преглед национални стандарти на всеки 5 години с цел да се гарантира актуалността на действащите стандарти.
Мнение относно бъдещето на стандартите може да бъде изразено от всеки заинтересован на адреса секретаря на БИС/ТК* в посочения краен срок за мнение, като се избере някоя от следните възможности:

  • потвърждаване действието на стандарта за следващите 5 години;
  • преработване на стандарта (мотиви);
  • отмяна на стандарта (мотиви).

*Информация за контакт със секретаря на съответния БИС/ТК може да се намери на интернет страницата на БИС: www.bds-bg.org/bg/tc/index.php.


Номер на стандарта Заглавие БИС/ТК/ПС Начална дата Крайна дата
БДС 10050:1987 Изделия стъклени лабораторни. Елементи съединителни с взаимозаменяеми шлифове. Размери, технически изисквания, методи за изпитване, маркировка
ТК-7 20.11.2017 20.02.2018
БДС 10069:1972 Линии технологични и оборудване за производство на плоско стъкло. Общи технически изисквания
ТК-7 20.11.2017 20.02.2018
БДС 10079:1972 Транспортьори лентови за кариери. Товаро-претоварващи устройства. Основни размери
ТК-0/ПС-14 23.11.2017 23.02.2018
БДС 10271:1978 Техника на безопасността. Съдове, работещи под налягане. Изисквания към бутилките за транспортиране на сгъстени, втечнени и разтворени под налягане газове
ТК-104 16.11.2017 16.02.2018
БДС 10484:1980 Техника на безопасността. Съдове, работещи под налягане. Материали. Общи изисквания
ТК-104 16.11.2017 16.02.2018
БДС 1050:1989 Натоварвания подвижни вертикални за изчисляване на пътни мостове
ТК-56 02.11.2017 28.02.2018
БДС 10500:1972 Транспортьори верижни с междинно дъно
ТК-0/ПС-14 23.11.2017 23.02.2018
БДС 10563:1972 Техника на безопасността. Котли и съдове, работещи под налягане. Изисквания към заварките на стомани
ТК-104 16.11.2017 16.02.2018
БДС 10566:1981 Техника на безопасността. Съдове, работещи под налягане. Изисквания към чугунени отливки
ТК-104 16.11.2017 16.02.2018
БДС 10942:1973 Техника на безопасността. Съдове и апарати, работещи под налягане. Метали за елементи, работещи при температура под нула градуса
ТК-104 16.11.2017 16.02.2018
БДС 1098:1964 Графично оформяне на архитектурностроителните чертежи и условни буквени означения на техническите величини
ТК-56 02.11.2017 28.02.2018
БДС 11005:1973 Транспортьори руднични греблови двуверижни и триверижни с кръглозвенни вериги. Улей. Основни размери
ТК-0/ПС-14 23.11.2017 23.02.2018
БДС 11112:1989 Покриви плоски. Основни изисквания
ТК-56 02.11.2017 28.02.2018
БДС 11127:1974 Вериги теглителни пластинкови с плъзгащи лагери за транспортьори
ТК-0/ПС-14 23.11.2017 23.02.2018
БДС 11557:1973 Оборудване котелно спомагателно. Мелници топкови барабанни. Основни параметри
ТК-104 16.11.2017 16.02.2018
БДС 11767:1974 Оборудване химическо и нефтопреработващо. Опори на подвесни вертикални съдове и апарати. Конструкция и основни размери
ТК-104 16.11.2017 16.02.2018
БДС 11836:1974 Изделия стъклени лабораторни. Определяне киселиноустойчивостта
ТК-7 20.11.2017 20.02.2018
БДС 11869:1974 Линии технологични и оборудване за производство на строително стъкло. Методи за изпитване
ТК-7 20.11.2017 20.02.2018
БДС 1190:1984 Отвори за врати и прозорци на жилищни и обществени сгради. Размери
ТК-56 02.11.2017 28.02.2018
БДС 11974:1974 Техника на безопасността. Котли и съдове, работещи под налягане. Технически изисквания и контрол при изработването
ТК-104 16.11.2017 16.02.2018
БДС 12117:1974 Резервоари цилиндрични стационарни за съхранение на втечнени газове. Основни параметри
ТК-104 16.11.2017 16.02.2018
БДС 12120:1974 Транспортьори лентови и спомагателни машини и съоръжения към тях. Правила по техника на безопасност
ТК-0/ПС-14 23.11.2017 23.02.2018
БДС 12233:1982 Техника на безопасността. Съдове, работещи под налягане. Изисквания към заготовки и полуфабрикати от алуминий и алуминиеви сплави
ТК-104 16.11.2017 16.02.2018
БДС 12234:1982 Техника на безопасността. Съдове, работещи под налягане. Изисквания към заготовки и полуфабрикати от мед и медни сплави
ТК-104 16.11.2017 16.02.2018
БДС 12482:1974 Транспортьори лентови. Барабани с вградени двигатели и редуктор. Основни параметри
ТК-0/ПС-14 23.11.2017 23.02.2018
БДС 12483:1974 Транспортьори пластинчати с метални пластини. Техника на безопасността
ТК-0/ПС-14 23.11.2017 23.02.2018
БДС 12484:1974 Транспортьори лентови породоотборни. Техника на безопасност
ТК-0/ПС-14 23.11.2017 23.02.2018
БДС 12485:1974 Транспортьори хидравлични. Техника на безопасност
ТК-0/ПС-14 23.11.2017 23.02.2018
БДС 12556:1975 Бутилки за промишлени газове. Маркировка на съдържанието
ТК-104 16.11.2017 16.02.2018
БДС 12598:1983 Точност на геометричните параметри в строителството. Термини и основни положения
ТК-56 02.11.2017 28.02.2018
БДС 12654:1975 Резервоари подземни групови за втечнени газове. Основни размери
ТК-104 16.11.2017 16.02.2018
БДС 12776:1975 Оборудване складово за насипни материали. Бункери, силози, приемателни и затварящи съоръжения
ТК-56 02.11.2017 28.02.2018
БДС 12852:1975 Техника на безопасността. Котли и съдове, работещи под налягане. Терминология
ТК-104 16.11.2017 16.02.2018
БДС 12889:1975 Оборудване химическо. Дъна сферични небортовани. Форма и размери
ТК-104 16.11.2017 16.02.2018
БДС 12966:1982 Техника на безопасността. Съдове, работещи под налягане. Изисквания към изковките и щамповките от легирана и нелегирана стомана
ТК-104 16.11.2017 16.02.2018
БДС 12967:1975 Техника на безопасността. Котли и съдове, работещи под налягане. Технически изисквания към заварени тръби с надлъжен или спирален шев
ТК-104 16.11.2017 16.02.2018
БДС 13192:1986 Оборудване химическо. Компенсатори линзови. Форма, размери и метод за изчисляване на якост
ТК-104 16.11.2017 16.02.2018
БДС 13281:1976 Стълби и стълбища. Класификация
ТК-56 02.11.2017 28.02.2018
БДС 13566:1980 Сгради жилищни и обществени. Конструктивни параметри и размери
ТК-56 02.11.2017 28.02.2018
БДС 13940:1977 Производствени сгради на промишлени предприятия. Унификация на конструктивните параметри и конструктивните решения. Основни положения
ТК-56 02.11.2017 28.02.2018
БДС 14181:1977 Оборудване химическо и нефтопреработващо. Съдове и апарати стоманени, емайлирани. Типове, основни параметри и размери
ТК-104 16.11.2017 16.02.2018
БДС 14182:1977 Оборудване химическо и нефтопреработващо. Апарати с устройства за разбъркване. Бъркачки лентови с гребла. Основни размери
ТК-104 16.11.2017 16.02.2018
БДС 14397:1989 Техника на безопасността. Съдове, работещи под налягане. Основни изисквания към конструкциите
ТК-104 16.11.2017 16.02.2018
БДС 14490:1985 Оборудване химическо. Дъна сферични с борд. Форми и размери
ТК-104 16.11.2017 16.02.2018
БДС 14703:1982 Съдове и апарати. Норми и методи за изчисляване на якост на звена и дъна от въздействието на опорни натоварвания
ТК-104 16.11.2017 16.02.2018
БДС 14741:1987 Сгради жилищни. Санитарни помещения
ТК-56 02.11.2017 28.02.2018
БДС 1484:1990 Изделия стъклени духани домакински
ТК-7 20.11.2017 20.02.2018
БДС 14859:1979 Сгради жилищни. Основни положения за проектиране
ТК-56 02.11.2017 28.02.2018
БДС 14965:1988 Техника на безопасността. Котли парни и водогрейни. Общи изисквания при изчисляването на якост
ТК-104 16.11.2017 16.02.2018
БДС 14966:1979 Техника на безопасността. Котли парни и водогрейни. графични символи на органите за управление
ТК-104 16.11.2017 16.02.2018
БДС 14967:1980 Техника на безопасността. Котли парни и водогрейни. Отливки чугунени
ТК-104 16.11.2017 16.02.2018
БДС 14992:1980 Техника на безопасността. Котли парни и водогрейни. Отливки стоманени
ТК-104 16.11.2017 16.02.2018
БДС 15185:1981 Техника на безопасността. Котли парни и водогрейни. Общи изисквания
ТК-104 16.11.2017 16.02.2018
БДС 15186:1981 Техника на безопасността. Котли парни и водогрейни. Материали. Общи изисквания
ТК-104 16.11.2017 16.02.2018
БДС 15187:1981 Техника на безопасността. Котли парни и водогрейни. Изковки и щамповки от легирана и нелегирана стомана
ТК-104 16.11.2017 16.02.2018
БДС 15340:1981 Изделия от стъкло за строителството. Термини и определения
ТК-7 20.11.2017 20.02.2018
БДС 15445:1982 Изделия стъклени. Дефекти. Термини и определения
ТК-7 20.11.2017 20.02.2018
БДС 15788:1983 Изделия порцеланови домакински. Определяне на термичната устойчивост
ТК-7 20.11.2017 20.02.2018
БДС 15789:1983 Изделия порцеланови домакински. Дефекти. Термини и определения
ТК-7 20.11.2017 20.02.2018
БДС 15796:1983 Техника на безопасността. Правила за издаване на разрешения за внос на съоръжения с повишена опасност
ТК-104 16.11.2017 16.02.2018
БДС 163:1986 Площи и обеми на сгради. Терминология и правила за изчисляване
ТК-56 02.11.2017 28.02.2018
БДС 164:1989 Наклони на покриви
ТК-56 02.11.2017 28.02.2018
БДС 16597:1987 Изделия стъклени домакински. Термини и определения
ТК-7 20.11.2017 20.02.2018
БДС 16960:1989 Сгради обществени. Санитарни помещения. Общи изисквания
ТК-56 02.11.2017 28.02.2018
БДС 17094:1990 Машини и оборудване за химическата промишленост. Съдове и апарати. Норми и методи за изчисляване якостта на укрепването около отворите
ТК-104 16.11.2017 16.02.2018
БДС 2358:1991 Изделия порцеланови домакински
ТК-7 20.11.2017 20.02.2018
БДС 2358:1991 /Изменение 2:2002 Изделия порцеланови домакински
ТК-7 20.11.2017 20.02.2018
БДС 2419:1974 Фундиране на пилоти. Пробно статично натоварване на забивни и набивни пилоти
ТК-56 02.11.2017 28.02.2018
БДС 3456:1973 Вагонетки минни с необръщаем кош за руди. Типове. Основни параметри и размери
ТК-0/ПС-14 23.11.2017 23.02.2018
БДС 4151:1973 Магнезит каустичен
ТК-7 20.11.2017 20.02.2018
БДС 4238:1973 Изделия стъклени лабораторни. Абсорбители за газове
ТК-7 20.11.2017 20.02.2018
БДС 4245:1973 Изделия стъклени лабораторни. Алонжи
ТК-7 20.11.2017 20.02.2018
БДС 4377:1975 Изделия порцеланови лабораторни
ТК-7 20.11.2017 20.02.2018
БДС 4459:1973 Обръщатели на руднични вагонетки. Класификация, основни параметри и размери
ТК-0/ПС-14 23.11.2017 23.02.2018
БДС 4991:1973 Пневматични устройства. Чукове пробивни минни
ТК-0/ПС-14 23.11.2017 23.02.2018
БДС 5547:1980 Материали и изделия керамични. Определяне на плътността
ТК-7 20.11.2017 20.02.2018
БДС 5547:1980 /Изменение 1:2003 Материали и изделия керамични. Определяне на плътността
ТК-7 20.11.2017 20.02.2018
БДС 5657:1973 Подаватели минни. Класификация
ТК-0/ПС-14 23.11.2017 23.02.2018
БДС 5854:1974 Трошачки конусни. Мазилна система. Технически изисквания и методи за изпитване
ТК-0/ПС-14 23.11.2017 23.02.2018
БДС 5868:1984 Изделия стъклени. Определяне на термичната устойчивост
ТК-7 20.11.2017 20.02.2018
БДС 6104:1972 Уредби трошачни и сортировъчни, возими
ТК-0/ПС-14 23.11.2017 23.02.2018
БДС 6221:1972 Трошачки чукови еднороторни
ТК-0/ПС-14 23.11.2017 23.02.2018
БДС 6222:1974 Трошачки еднороторни за едро трошене
ТК-0/ПС-14 23.11.2017 23.02.2018
БДС 6223:1974 Трошачки валцови с гладки валци
ТК-0/ПС-14 23.11.2017 23.02.2018
БДС 6245:1974 Лебедки електрически еднобарабанни руднични
ТК-0/ПС-14 23.11.2017 23.02.2018
БДС 6388:1978 Изделия топлоизолационни от керамоперлит
ТК-7 20.11.2017 20.02.2018
БДС 6957:1968 Транспортьори пневматични
ТК-0/ПС-14 23.11.2017 23.02.2018
БДС 7002:1974 Транспортьори пластинкови. Основни параметри
ТК-0/ПС-14 23.11.2017 23.02.2018
БДС 7247:1968 Транспортьори с колички за леярски форми. Основни параметри
ТК-0/ПС-14 23.11.2017 23.02.2018
БДС 7447:1969 Транспортьори лентови магистрални подземни. Основни параметри и размери
ТК-0/ПС-14 23.11.2017 23.02.2018
БДС 7523:1969 Транспортьори лентови. Ролки. Типове, основни и присъединителни размери
ТК-0/ПС-14 23.11.2017 23.02.2018
БДС 7524:1976 Транспортьори лентови за открити рудници. Типове. Основни параметри и размери
ТК-0/ПС-14 23.11.2017 23.02.2018
БДС 7823:1974 Транспортьори лентови. Барабани. Технически изисквания
ТК-0/ПС-14 23.11.2017 23.02.2018
БДС 7836:1970 Комбайни въгледобивни теснозахватни. Типове. Основни параметри и размери
ТК-0/ПС-14 23.11.2017 23.02.2018
БДС 7949:1989 Изделия стъклени лабораторни. Общи технически изисквания
ТК-7 20.11.2017 20.02.2018
БДС 8006:1976 Стълби и стълбища. Терминология
ТК-56 02.11.2017 28.02.2018
БДС 8188:1988 Изделия стъклени пресови домакински
ТК-7 20.11.2017 20.02.2018
БДС 8265:1974 Подове и подови настилки в сградостроителството. Терминология
ТК-56 02.11.2017 28.02.2018
БДС 8267:1986 Стълби и стълбища за жилищни и обществени сгради. Основни изисквания
ТК-56 02.11.2017 28.02.2018
БДС 8327:1970 Вагонетки минни с необръщаем кош. Сцепки. Основни размери
ТК-0/ПС-14 23.11.2017 23.02.2018
БДС 8496:1971 Сгради безскелетни панелни. Определяне основните технически изисквания
ТК-56 02.11.2017 28.02.2018
БДС 8553:1971 Изделия стъклени лабораторни. Колби облодънни двугърлени и тригърлени с шлифове. Основни размери
ТК-7 20.11.2017 20.02.2018
БДС 8898:1971 Транспортьори лентови магистрални подземни. Ролки. Основни размери
ТК-0/ПС-14 23.11.2017 23.02.2018
БДС 9323:1971 Керамични материали и изделия. Определяне на зърнометричния състав
ТК-7 20.11.2017 20.02.2018
БДС 9326:1971 Керамични материали и изделия. Определяне на пластичността
ТК-7 20.11.2017 20.02.2018
БДС 9599:1972 Материали и изделия керамични. Определяне на влагата и нормалната формовъчна влажност. Метод за приготвяне на пластично тесто
ТК-7 20.11.2017 20.02.2018
БДС 9651:1978 Изделия стъклени лабораторни. Кранове
ТК-7 20.11.2017 20.02.2018