Полезнa информация

Обществено допитване

Назад

Национални стандарти за периодичен преглед (90.20)

Съгласно Правилата за работа по националната стандартизация, БИС обявява обществено допитване за периодичен преглед национални стандарти на всеки 5 години с цел да се гарантира актуалността на действащите стандарти.
Мнение относно бъдещето на стандартите може да бъде изразено от всеки заинтересован на адреса секретаря на БИС/ТК* в посочения краен срок за мнение, като се избере някоя от следните възможности:

  • потвърждаване действието на стандарта за следващите 5 години;
  • преработване на стандарта (мотиви);
  • отмяна на стандарта (мотиви).

*Информация за контакт със секретаря на съответния БИС/ТК може да се намери на интернет страницата на БИС: www.bds-bg.org/bg/tc/index.php.


Номер на стандарта Заглавие БИС/ТК/ПС Начална дата Крайна дата
БДС 10758:1983 Изделия огнеупорни. Определяне на линейното термично разширение или свиване
ТК-7 12.11.2018 12.02.2019
БДС 11288:1973 Изделия огнеупорни. Класификация по форма, размери и единична маса
ТК-7 12.11.2018 12.02.2019
БДС 11601:1985 Блокове стъклени кухи
ТК-7 12.11.2018 12.02.2019
БДС 12511:1987 Бутирометри стъклени за сирене и кашкавал. Размери и технически изисквания
ТК-7 12.11.2018 12.02.2019
БДС 12811:1987 Бутирометри стъклени. Общи технически изисквания
ТК-7 12.11.2018 12.02.2019
БДС 16094:1990 Емайли силикатни
ТК-7 12.11.2018 12.02.2019
БДС 16095:1984 Емайли силикатни. Методи за изпитване
ТК-7 12.11.2018 12.02.2019
БДС 1942:1983 Изделия огнеупорни лекотегловни топлоизолационни
ТК-7 12.11.2018 12.02.2019
БДС 1942:1983 /Изменение 2:2003 Изделия огнеупорни лекотегловни топлоизолационни
ТК-7 12.11.2018 12.02.2019
БДС 2746:1988 Елементи пълнежни киселиноустойчиви (Рашигови)
ТК-7 12.11.2018 12.02.2019
БДС 3527:1984 Варовик за стъкларската промишленост
ТК-7 12.11.2018 12.02.2019
БДС 3550:1979 Изделия огнеупорни за сифонно разливане на стомана и стопорни тръби. Форма и размери
ТК-7 12.11.2018 12.02.2019
БДС 4261:1973 Вани водни лабораторни
ТК-7 12.11.2018 12.02.2019
БДС 4674:1988 Изделия огнеупорни за стоманолеенето
ТК-7 12.11.2018 12.02.2019
БДС 4748:1988 Изделия огнеупорни шамотни с общо назначение
ТК-7 12.11.2018 12.02.2019
БДС 5115:1975 Глинести суровини за керамичната промишленост. Класификация
ТК-7 12.11.2018 12.02.2019
БДС 7194:1974 Изделия огнеупорни за облицовка на въртящи се пещи за циментовата промишленост
ТК-7 12.11.2018 12.02.2019
БДС 11052:1982 Статистически приемателен контрол по количествен признак
ТК-12 26.10.2018 25.01.2019
БДС 11316:1990 Приложна статистика. Критерии параметрични за проверка на хипотези в статистическия контрол на качеството и надеждността
ТК-12 26.10.2018 25.01.2019
БДС 15457:1982 Приложна статистика. Правила за определяне на оценки и на доверителни интервали за параметрите на Вейбуловото разпределение
ТК-12 26.10.2018 25.01.2019
БДС 15631:1990 Приложна статистика. Правила за определяне на оценки и на доверителни интервали на нормалното и логаритмично нормалното разпределение при напълно определени извадки
ТК-12 26.10.2018 25.01.2019
БДС 16706:1987 Приложна статистика. Правила за определяне елементи и доверителни граници на параметрите на биномно и отрицателно биномно разпределение
ТК-12 26.10.2018 25.01.2019
БДС 10115:1984 Ферохром. Потенциометричен и титриметричен метод за определяне съдържанието на хром
ТК-17 30.10.2018 15.02.2019
БДС 10120:1984 Ферохром. Фотометричен метод за определяне съдържанието на фосфор
ТК-17 30.10.2018 15.02.2019
БДС 10121:1984 Ферохром. Фотометричен и атомно-абсорбционен метод за определяне съдържанието на алуминий
ТК-17 30.10.2018 15.02.2019
БДС 10122:1984 Ферохром. Гравиметричен метод за определяне съдържанието на силиций
ТК-17 30.10.2018 15.02.2019
БДС 10150:1972 Изделия металургични. Полуфабрикати. Методи за определяне на специфичното електрическо съпротивление
ТК-17 30.10.2018 15.02.2019
БДС 10329:1983 Фероволфрам. Тегловни методи за определяне съдържанието на волфрам
ТК-17 30.10.2018 15.02.2019
БДС 10332:1983 Фероволфрам. Фотометричен метод за определяне съдържанието на фосфор
ТК-17 30.10.2018 15.02.2019
БДС 10333:1983 Фероволфрам. Тегловен метод за определяне съдържанието на силиций
ТК-17 30.10.2018 15.02.2019
БДС 10334:1983 Фероволфрам. Фотометричен метод за определяне съдържанието на манган
ТК-17 30.10.2018 15.02.2019
БДС 10335:1985 Фероволфрам. Полярографски метод за определяне съдържанието на олово
ТК-17 30.10.2018 15.02.2019
БДС 10338:1985 Фероволфрам. Фотометричен метод за определяне съдържанието на антимон
ТК-17 30.10.2018 15.02.2019
БДС 10339:1985 Фероволфрам. Фотометричен и полярографски метод за определяне съдържанието на мед
ТК-17 30.10.2018 15.02.2019
БДС 10340:1985 Фероволфрам. Фотометричен метод за определяне съдържанието на арсен
ТК-17 30.10.2018 15.02.2019
БДС 10341:1985 Фероволфрам. Полярографски метод за определяне съдържанието на бисмут
ТК-17 30.10.2018 15.02.2019
БДС 10342:1985 Фероволфрам. Полярографски метод за определяне съдържанието на калий
ТК-17 30.10.2018 15.02.2019
БДС 10343:1979 Чугун и стомана. Методи за химически анализ. Общи изисквания
ТК-17 30.10.2018 15.02.2019
БДС 10366:1983 Фероманган. Фотометрични методи за определяне съдържанието на фосфор
ТК-17 30.10.2018 15.02.2019
БДС 10553:1979 Феросплави. Методи за химически и физико-химически анализ. Общи изисквания
ТК-17 30.10.2018 15.02.2019
БДС 10754:1983 Феробор. Алкалиметричен и потенциометричен метод за определяне съдържанието на бор
ТК-17 30.10.2018 15.02.2019
БДС 10756:1983 Феробор. Тегловен и титриметричен метод за определяне съдържанието на алуминий
ТК-17 30.10.2018 15.02.2019
БДС 10757:1983 Феробор. Фотометричен и тегловен метод за определяне на силиций
ТК-17 30.10.2018 15.02.2019
БДС 10865:1983 Феромолибден. Фотометричен метод за определяне съдържанието на антимон
ТК-17 30.10.2018 15.02.2019
БДС 10867:1983 Феромолибден. Полярографски и фотометричен метод за определяне съдържанието на калай
ТК-17 30.10.2018 15.02.2019
БДС 10868:1983 Феромолибден. Фотометричен и атомно-абсорбционен метод за определяне съдържанието на мед
ТК-17 30.10.2018 15.02.2019
БДС 10873:1989 Феромолибден. Тегловен метод за определяне съдържанието на силиций
ТК-17 30.10.2018 15.02.2019
БДС 10874:1983 Феромолибден. Фотометрични методи за определяне съдържанието на фосфор
ТК-17 30.10.2018 15.02.2019
БДС 10920:1989 Феромолибден. Тегловен метод за определяне съдържанието на молибден
ТК-17 30.10.2018 15.02.2019
БДС 13287:1984 Ферохром. Титриметричен метод за определяне съдържанието на азот
ТК-17 30.10.2018 15.02.2019
БДС 10545:1972 Метрология. Стандартен образец за състав. Варовик КН
ТК-28 24.10.2018 24.01.2019
БДС 10546:1972 Метрология. Стандартен образец за състав. Гранит СМ
ТК-28 24.10.2018 24.01.2019
БДС 10547:1972 Метрология. Стандартен образец за състав. Глинест шист ТВ
ТК-28 24.10.2018 24.01.2019
БДС 10548:1972 Метрология. Стандартни образци за състав. Базалит ВМ
ТК-28 24.10.2018 24.01.2019
БДС 10549:1972 Метрология. Стандартен образец за състав. Магнезит от Кошице
ТК-28 24.10.2018 24.01.2019
БДС 10714:1973 Метрология. Влагомери за зърно съпротивителни. Методи за проверка
ТК-28 24.10.2018 24.01.2019
БДС 10759:1973 Вискозиметри автоматични за продукти за нефтопреработването и нефтохимията
ТК-28 24.10.2018 24.01.2019
БДС 10776:1993 Стирен мономер
ТК-28 24.10.2018 24.01.2019
БДС 10808:1973 Метрология. Броячи за измерване обема на течности (различни от водата). Технически изисквания
ТК-28 24.10.2018 24.01.2019
БДС 10816:1973 Алкохолометрия. Международни алкохолометрични таблици
ТК-28 24.10.2018 24.01.2019
БДС 11379:1973 Уреди електронни за pH измервания. Технически изисквания
ТК-28 24.10.2018 24.01.2019
БДС 11453:1985 Калибри и шаблони за контрол на опаковки. Технически изисквания
ТК-28 24.10.2018 24.01.2019
БДС 11454:1985 Калибри и шаблони за стъклени гърла с външна винтова резба
ТК-28 24.10.2018 24.01.2019
БДС 11455:1973 Калибри за капачки пластмасови. Форма и размери
ТК-28 24.10.2018 24.01.2019
БДС 11456:1973 Калибри и шаблони за метални капачки с винтова (цолова) резба. Форма и размери
ТК-28 24.10.2018 24.01.2019
БДС 11457:1973 Калибри за коркови тапи. Форма и размери
ТК-28 24.10.2018 24.01.2019
БДС 11458:1973 Калибри за пластмасови капсули. Форма и размери
ТК-28 24.10.2018 24.01.2019
БДС 11459:1973 Калибри и шаблони за метални капачки тип "Пилферпруф". Форма и размери
ТК-28 24.10.2018 24.01.2019
БДС 11460:1973 Калибри и шаблони за метални капачки "Туист-Оф". Форма и размери
ТК-28 24.10.2018 24.01.2019
БДС 11461:1973 Калибри и шаблони за метални капачки тип "Омния". Форма и размери
ТК-28 24.10.2018 24.01.2019
БДС 11462:1973 Калибри и шаблони за метални капачки тип "Кроненкорк". Форма и размери
ТК-28 24.10.2018 24.01.2019
БДС 11463:1973 Калибри и шаблони за метални капаци за цилиндрични консервени кутии. Форма и размери
ТК-28 24.10.2018 24.01.2019
БДС 11464:1973 Калибри и шаблони за капаци за четвъртити консервени кутии. Форма и размери
ТК-28 24.10.2018 24.01.2019
БДС 11465:1973 Калибри и шаблони за изтеглени четвъртити метални кутии. Форма и размери
ТК-28 24.10.2018 24.01.2019
БДС 11466:1973 Калибри и шаблони за тела на сборни и изтеглени кръгли метални консервени кутии. Форма и размери
ТК-28 24.10.2018 24.01.2019
БДС 11467:1985 Калибри и шаблони за стъклени гърла тип "Пилферпруф"
ТК-28 24.10.2018 24.01.2019
БДС 11468:1985 Калибри и шаблони за стъклено гърло тип "Омния"
ТК-28 24.10.2018 24.01.2019
БДС 11469:1987 Калибри за стъклени гърла тип "Кроненкорк"
ТК-28 24.10.2018 24.01.2019
БДС 11823:1985 Калибри и шаблони за стъклени гърла тип "Туист-Оф"
ТК-28 24.10.2018 24.01.2019
БДС 13890:1977 Везни за определяне влагата в млечните продукти. Технически изисквания
ТК-28 24.10.2018 24.01.2019
БДС 15479:1982 Единна система за промишлена автоматика. Преобразуватели на ниво измерителни аналогови. Общи технически изисквания
ТК-28 24.10.2018 24.01.2019
БДС 5328:1973 Млекомер с вместимост 25 dm3
ТК-28 24.10.2018 24.01.2019
БДС 5992:1982 Миливолтметри и логомери за измерване на неелектрически величини
ТК-28 24.10.2018 24.01.2019
СТ на СИВ 5640:1986 Метрология. Резервоари измерителни складови. Обемен метод и средства за калибриране
ТК-28 24.10.2018 24.01.2019
СТ на СИВ 630:1984 Метрология. Ареометри. Стойности на коефициентите за повърхностно напрежение на течности
ТК-28 24.10.2018 24.01.2019
БДС 14347:1977 Коксохимически продукти. Вземане на проби
ТК-51 15.11.2018 15.02.2019
БДС 14951:1979 Горива твърди. Въглища лигнитни, кафяви, черни и антрацитни. Номенклатура мацерална
ТК-51 15.11.2018 15.02.2019
БДС 14998:1980 Антрацити и полуантрацити. Метод за определяне на обемния добив на летливи вещества
ТК-51 15.11.2018 15.02.2019
БДС 15189:1980 Горива твърди. Въглища лигнитни, кафяви черни и антрацитни. Номенклатура микролитотипна
ТК-51 15.11.2018 15.02.2019
БДС 15193:1980 Горива твърди. Въглища лигнитни кафяви и антрацитни. Разделяне на стадии и класи по степен на въглефикация въз основа на отражателната способност на хуминита и витрината
ТК-51 15.11.2018 15.02.2019
БДС 16172:1985 Горива твърди. Въглища кафяви и лигнитни. Определяне на обогатимостта
ТК-51 15.11.2018 15.02.2019
БДС 17057:1989 Кокс каменовъглен. Метод за определяне на реакционната способност
ТК-51 15.11.2018 15.02.2019
БДС 17060:1989 Кокс каменовъглен. Термогравиметричен метод за определяне на горимостта
ТК-51 15.11.2018 15.02.2019
БДС 2337:1975 Горива твърди. Правила за приемане по качество на лигнитни, кафяви, черни и антрацитни въглища
ТК-51 15.11.2018 15.02.2019
БДС 424:1982 Горива твърди. Въглища лигнитни, кафяви, черни и антрацитни. Метод за вземане на ситов анализ на експлоатационни проби
ТК-51 15.11.2018 15.02.2019
БДС 425:1981 Горива твърди. Въглища лигнитни, кафяви, черни и антрацитни. Определяне обемната маса на въглищата в насипно състояние
ТК-51 15.11.2018 15.02.2019
БДС 4525:1987 Горива твърди. Въглища лигнитни, кафяви, черни и антрацитни. Определяне съдържанието на подкласа надкласа ситнеж и видима скала
ТК-51 15.11.2018 15.02.2019
БДС 5224:1991 Въглища черни. Метод за определяне на пластометричните показатели по Сапожников
ТК-51 15.11.2018 15.02.2019
БДС 5261:1972 Горива твърди. Метод за ускорено определяне съдържанието на влага
ТК-51 15.11.2018 15.02.2019
БДС 5305:1974 Горива твърди. Метод за ускорено определяне на пепелта
ТК-51 15.11.2018 15.02.2019
БДС 5344:1976 Горива твърди. Ускорен метод за определяне съдържанието на сяра в черни, кафяви, лигнитни и антрацитни въглища и горими шисти
ТК-51 15.11.2018 15.02.2019
БДС 7010:1975 Горива твърди. Определяне добива на първичния катран пирогенната вода, полукокса и газа при полукоксуването в кафяви и лигнитни въглища и нефтошисти
ТК-51 15.11.2018 15.02.2019
БДС 8429:1970 Въглища черни. Определяне на спичането по метода на Рог
ТК-51 15.11.2018 15.02.2019
БДС 8716:1988 Горива твърди. Брикети от лигнитни въглища. Технически изисквания и методи за изпитване
ТК-51 15.11.2018 15.02.2019
БДС 9966:1988 Горива твърди. Въглища кафяви за отопление на населението. Технически изисквания
ТК-51 15.11.2018 15.02.2019
СТ на СИВ 2030:1979 Горива твърди. Метод за определяне показателя на спичане на рога
ТК-51 15.11.2018 15.02.2019
СТ на СИВ 4788:1984 Горива твърди. Метод за определяне добива на продуктите от полукоксуване
ТК-51 15.11.2018 15.02.2019
СТ на СИВ 5776:1986 Горива твърди. Методи за определяне химичния състав на пепелта
ТК-51 15.11.2018 15.02.2019
БДС 11035:1981 Нефт и нефтопродукти. Опаковка, маркировка, съхранение и транспорт
ТК-67 13.12.2018 13.02.2019
БДС 11928:1984 Нефтопродукти светли. Определяне на групов въглеводороден състав чрез флуоресцентно-индикаторен адсорбционен метод
ТК-67 13.12.2018 13.02.2019
БДС 13258:1976 Нефт и нефтопродукти. Определяне съдържанието на ванадий
ТК-67 13.12.2018 13.02.2019
БДС 14144:1977 Нефт и смеси от видове нефт за производство на минерални масла
ТК-67 13.12.2018 13.02.2019
БДС 14526:1978 Нефтопродукти светли. Определяне на ароматните въглеводороди чрез инфрачервена спектрофотометрия
ТК-67 13.12.2018 13.02.2019
БДС 14626:1978 Нефтопродукти течни. Определяне на вискозитета с ротационен вискозиметър Реотест
ТК-67 13.12.2018 13.02.2019
БДС 14767:1978 Нефт. Технологична класификация
ТК-67 13.12.2018 13.02.2019
БДС 15862:1988 Нефт и нефтопродукти. Определяне на вода и утайки чрез центрофугиране
ТК-67 13.12.2018 13.02.2019
БДС 15911:1984 Нефтопродукти. Горива тъмни. Класификация, означение и изисквания
ТК-67 13.12.2018 13.02.2019
БДС 15914:1984 Нефтопродукти светли. Класификация, означение и изисквания
ТК-67 13.12.2018 13.02.2019
БДС 17101:1990 Нефтопродукти. Електрометричен метод за определяне на бромното число
ТК-67 13.12.2018 13.02.2019
БДС 17295:1992 Нефтопродукти. Определяне на ароматни и неароматни въглеводороди
ТК-67 13.12.2018 13.02.2019
БДС 1752:1988 Нефтопродукти. Определяне на киселинността и киселинното число
ТК-67 13.12.2018 13.02.2019
БДС 5502:1983 Нефт. Определяне съдържанието на хлориди
ТК-67 13.12.2018 13.02.2019
БДС 9019:1971 Нефт. Определяне съдържанието на парафин
ТК-67 13.12.2018 13.02.2019
БДС 11482:1979 Плочи бетонни за облицовка на пътни окопи
ТК-68 24.10.2018 25.02.2019
БДС 11483:1973 Улеи бетонни за отводняване на пътни насипи
ТК-68 24.10.2018 25.02.2019
БДС 11685:1982 Битуми нефтени и материали скални за пътно строителство. Методи за определяне на сцеплението
ТК-68 24.10.2018 25.02.2019
БДС 13704:1976 Пътища автомобилни. Терминология. Общи понятия и елементи на пътя
ТК-68 24.10.2018 25.02.2019
БДС 14610:1978 Шлаки металургични за пътни настилки
ТК-68 24.10.2018 25.02.2019
БДС 1463:1972 Оттоци улични бетонни
ТК-68 24.10.2018 25.02.2019
БДС 15131:1980 Настилки пътни. Измерване на огъването чрез уреда Бенкелман
ТК-68 24.10.2018 25.02.2019
БДС 1517:2006 Пътни знаци. Размери и шрифт
ТК-68 24.10.2018 25.02.2019
БДС 16578:1987 Пътища автомобилни. Определяне интензивността на движението
ТК-68 24.10.2018 25.02.2019
БДС 16964:1989 Тунели пътни. Напречно сечение, план и надлъжен профил
ТК-68 24.10.2018 25.02.2019
БДС 17143:1990 Конструкции пътни. Основни технически изисквания и методи за изпитване
ТК-68 24.10.2018 25.02.2019
БДС 176:1982 Знаци пътни километрични
ТК-68 24.10.2018 25.02.2019
БДС 2880:1984 Брашно минерално за асфалтобетонни смеси
ТК-68 24.10.2018 25.02.2019
БДС 3537:1974 Плочи от обикновен стоманобетон за връхни сглобяеми конструкции на пътни водостоци
ТК-68 24.10.2018 25.02.2019
БДС 4551:1974 Паста асфалтова за заливане фуги на пътни настилки
ТК-68 24.10.2018 25.02.2019
БДС 14784:1979 Строителни конструкции и земна основа. Основни положения за изчисляване
ТК-0/ПС-35 25.10.2018 22.02.2019
БДС 1519:1973 Форми кофражни метални за кръгли стоманобетонни тръби за пътни водостоци. Технически изисквания
ТК-0/ПС-35 25.10.2018 22.02.2019
БДС 1567:1976 Напречници стоманени за стълбове за въздушни съобщителни линии
ТК-0/ПС-35 25.10.2018 22.02.2019
СТ на СИВ 1957:1979 Стомана. Метод за определяне склонността към стареене след студена пластична деформация, чрез изпитване на ударно огъване
ЕРГ 9 22.10.2018 22.01.2019