Полезнa информация

Обществено допитване

Назад

Национални стандарти за периодичен преглед (90.20)

Съгласно Правилата за работа по националната стандартизация, БИС обявява обществено допитване за периодичен преглед национални стандарти на всеки 5 години с цел да се гарантира актуалността на действащите стандарти.
Мнение относно бъдещето на стандартите може да бъде изразено от всеки заинтересован на адреса секретаря на БИС/ТК* в посочения краен срок за мнение, като се избере някоя от следните възможности:

  • потвърждаване действието на стандарта за следващите 5 години;
  • преработване на стандарта (мотиви);
  • отмяна на стандарта (мотиви).

*Информация за контакт със секретаря на съответния БИС/ТК може да се намери на интернет страницата на БИС: www.bds-bg.org/bg/tc/index.php.


Номер на стандарта Заглавие БИС/ТК/ПС Начална дата Крайна дата
БДС 10682:1973 Станове тъкачни. Машини жакардови с груб борд
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017
БДС 10683:1973 Станове тъкачни. Машини жакардови с груб борд. Платини (кухи) леви и десни
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017
БДС 10710:1973 Машини апретурни нагъвачно-измерващи
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017
БДС 10936:1973 Машини за перилно оборудване. Боядисване. Технически изисквания
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017
БДС 11094:1973 Станове тъкачни автоматични. Технически изисквания
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017
БДС 11272:1978 Машини оплитащи. Технически изисквания
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017
БДС 12593:1975 Станове тъкачни. Спирач основен електрически рейки
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017
БДС 12596:1975 Машини оплитащи за пасмантерийни изделия. Основни параметри и размери
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017
БДС 13165:1985 Оборудване текстилно. Шпули и макари
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017
БДС 13196:1990 Машини текстилни подготвителни за тъкачно и трикотажно производство. Термини и определения
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017
БДС 14104:1977 Машини за текстилната промишленост. Шум. Норми на шум
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017
БДС 14396:1977 Машини песуквални рингови. Терминология
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017
БДС 14507:1978 Станове тъкачни автоматични пневморапирни
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017
БДС 15449:1982 Машини плетачни. Теоретични стъпки на иглите. Класове
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017
БДС 15450:1982 Машини основоплетачни плоски. Типове и основни параметри
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017
БДС 15453:1982 Машини изтеглителни за памучни и химически влакна. Типове и основни параметри
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017
БДС 15522:1982 Машини плетачни линейни. Типове и основни параметри
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017
БДС 15528:1982 Машини и оборудване за комунални перални и предприятия за химическо чистене. Термини и определения
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017
БДС 15532:1982 Кросна секционни. Основни размери
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017
БДС 15597:1982 Машини предачни и пресуквални с кухо вретено. Терминология
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017
БДС 15623:1986 Машини текстилни. Шпули конусни. Типове и основни размери
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017
БДС 15737:1983 Машини плетачни. Основни термини и определения
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017
БДС 15802:1983 Машини плетачни кръгли. Основни параметри
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017
БДС 15951:1988 Машини предачни пневмомеханични
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017
БДС 16070:1984 Машини текстилни пресуквални за двоен сук
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017
БДС 16199:1985 Машини текстилни предачни. Шпули цилиндрични. Основни размери
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017
БДС 16200:1985 Машини текстилни апретурни. Определяне на страните
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017
БДС 16276:1990 Машини пресуквални с кухо вретено
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017
БДС 16679:1987 Машини текстилни. Табелки фирмени и табелки за обслужване. Общи технически изисквания
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017
БДС 16680:1987 Машини текстилни. Опаковка, маркировка, съхранение и транспорт
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017
БДС 16886:1988 Машини кръглоплетачни. Технически изисквания
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017
БДС 16906:1988 Машини предачни и пресуквални рингови. Бегачи пластмасови. Типове и основни размери
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017
БДС 16947:1989 Машини предачни и пресуквални рингови. Бегачи метални за гривни. Типове и основни параметри
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017
БДС 17028:1989 Машини и оборудване бояджийско-апретурни текстилни. Ред на номинални скорости за движение на текстилните платове
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017
БДС 17169:1990 Машини тъкачни. Програмоносители за нищелкови машини. Типове и основни размери
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017
БДС 17173:1990 Машини текстилни сушилно-ширилни. Специфични показатели за енергопотребление
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017
БДС 17205:1990 Машини предпредачни и предачни. Кани. Типове, основни параметри и размери
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017
БДС 17208:1990 Машини текстилни нискоопъващи. Термини и определения
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017
БДС 17210:1990 Машини текстилни. Машини апретурни и багрилни. Машини сушилно-ширилни. Термини и определения
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017
БДС 17214:1990 Машини предпредачни и предачни. Цилиндри рифеловани
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017
БДС 4165:1989 Машини предачни и пресуквални. Гривни. Технически изисквания
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017
БДС 4166:1987 Машини предачни и пресуквални рингови. Гривни. Типове и основни размери
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017
БДС 5047:1984 Машини тъкачни. Работна широчина
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017
БДС 5049:1977 Машини за бобиниране
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017
БДС 5050:1984 Машини текстилни дублирни
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017
БДС 5051:1973 Машини пресуквални рингови
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017
БДС 5922:1987 Машини предачни рингови
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017
БДС 5923:1986 Машини текстилни. Машини изтеглителни за памучни и химически влакна. Технически изисквания
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017
БДС 5996:1990 Машини тъкачни. Рамки нищелкови
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017
БДС 6579:1990 Машини тъкачни. Копчета нищелкови
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017
БДС 6699:1990 Машини текстилни тъкачни. Основни термини и определения
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017
БДС 6717:1989 Машини предачни и пресуквални рингови. Вретена. Основни параметри и размери
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017
БДС 6788:1987 Ремъци плоски безконечни текстилни задвижващи
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017
БДС 6954:1986 Машини тъкачни. Ламели за основен спирач
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017
БДС 7001:1986 Машини тъкачни. Кросна основни. Типове и основни размери
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017
БДС 7135:1982 Машини текстилни апретурни. Номинална широчина
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017
БДС 8158:1982 Машини сновачни. Работна широчина
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017
БДС 8159:1982 Машини скробвачни. Работни широчини
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017
БДС 8338:1977 Машини текстилни. Боядисване
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017
БДС 8513:1976 Машини текстилни изтеглителни. Терминология
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017
БДС 8918:1976 Машини предачни. Камери смукателни
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017
БДС 9461:1977 Машини предачни и пресуквални. Балоноразделители
ТК-44 18.09.2017 20.11.2017