Полезнa информация

Обществено допитване

Назад

Национални стандарти за периодичен преглед (90.20)

Съгласно Правилата за работа по националната стандартизация, БИС обявява обществено допитване за периодичен преглед национални стандарти на всеки 5 години с цел да се гарантира актуалността на действащите стандарти.
Мнение относно бъдещето на стандартите може да бъде изразено от всеки заинтересован на адреса секретаря на БИС/ТК* в посочения краен срок за мнение, като се избере някоя от следните възможности:

  • потвърждаване действието на стандарта за следващите 5 години;
  • преработване на стандарта (мотиви);
  • отмяна на стандарта (мотиви).

*Информация за контакт със секретаря на съответния БИС/ТК може да се намери на интернет страницата на БИС: www.bds-bg.org/bg/tc/index.php.


Номер на стандарта Заглавие БИС/ТК/ПС Начална дата Крайна дата
БДС 10050:1987 Изделия стъклени лабораторни. Елементи съединителни с взаимозаменяеми шлифове. Размери, технически изисквания, методи за изпитване, маркировка
ТК-7 20.11.2017 20.02.2018
БДС 10069:1972 Линии технологични и оборудване за производство на плоско стъкло. Общи технически изисквания
ТК-7 20.11.2017 20.02.2018
БДС 10079:1972 Транспортьори лентови за кариери. Товаро-претоварващи устройства. Основни размери
ТК-0/ПС-14 23.11.2017 23.02.2018
БДС 10409:1972 Преси за изделия от пластмаси. Присъединителни размери за закрепване на пресформите
ТК-0/ПС-7 15.12.2017 15.03.2018
БДС 1050:1989 Натоварвания подвижни вертикални за изчисляване на пътни мостове
ТК-56 02.11.2017 28.02.2018
БДС 10500:1972 Транспортьори верижни с междинно дъно
ТК-0/ПС-14 23.11.2017 23.02.2018
БДС 10597:1978 Тръбопроводи корабни. Знаци отличителни и оцветяване
ТК-0/ПС-17 30.11.2017 28.02.2018
БДС 1098:1964 Графично оформяне на архитектурностроителните чертежи и условни буквени означения на техническите величини
ТК-56 02.11.2017 28.02.2018
БДС 11005:1973 Транспортьори руднични греблови двуверижни и триверижни с кръглозвенни вериги. Улей. Основни размери
ТК-0/ПС-14 23.11.2017 23.02.2018
БДС 11112:1989 Покриви плоски. Основни изисквания
ТК-56 02.11.2017 28.02.2018
БДС 11127:1974 Вериги теглителни пластинкови с плъзгащи лагери за транспортьори
ТК-0/ПС-14 23.11.2017 23.02.2018
БДС 11836:1974 Изделия стъклени лабораторни. Определяне киселиноустойчивостта
ТК-7 20.11.2017 20.02.2018
БДС 11869:1974 Линии технологични и оборудване за производство на строително стъкло. Методи за изпитване
ТК-7 20.11.2017 20.02.2018
БДС 11884:1974 Уреди и средства за автоматизация. Надеждност. Общи технически изисквания
ТК-0/ПС-7 15.12.2017 15.03.2018
БДС 1190:1984 Отвори за врати и прозорци на жилищни и обществени сгради. Размери
ТК-56 02.11.2017 28.02.2018
БДС 12.2.014:1980 Охрана на труда. Оборудване технологично за леката промишленост. Общи изисквания за безопасност на труда
ТК-11 19.01.2018 20.03.2018
БДС 12110:1974 Тръби от мед и медни сплави. Изпитване на разширяване
ТК-20 16.02.2018 15.06.2018
БДС 12120:1974 Транспортьори лентови и спомагателни машини и съоръжения към тях. Правила по техника на безопасност
ТК-0/ПС-14 23.11.2017 23.02.2018
БДС 12482:1974 Транспортьори лентови. Барабани с вградени двигатели и редуктор. Основни параметри
ТК-0/ПС-14 23.11.2017 23.02.2018
БДС 12483:1974 Транспортьори пластинчати с метални пластини. Техника на безопасността
ТК-0/ПС-14 23.11.2017 23.02.2018
БДС 12484:1974 Транспортьори лентови породоотборни. Техника на безопасност
ТК-0/ПС-14 23.11.2017 23.02.2018
БДС 12485:1974 Транспортьори хидравлични. Техника на безопасност
ТК-0/ПС-14 23.11.2017 23.02.2018
БДС 12543:1982 Система за осигуряване на геометричната точност в строителството. Допуски на геометрични параметри
ТК-56 02.11.2017 28.02.2018
БДС 12598:1983 Точност на геометричните параметри в строителството. Термини и основни положения
ТК-56 02.11.2017 28.02.2018
БДС 12694:1975 Оборудване химическо. Оборудване за преработка на каучукови смеси и пластмаси. Смесители с периодично действие за пластмаси. Основни параметри
ТК-0/ПС-7 15.12.2017 15.03.2018
БДС 12776:1975 Оборудване складово за насипни материали. Бункери, силози, приемателни и затварящи съоръжения
ТК-56 02.11.2017 28.02.2018
БДС 13228:1976 Оборудване химическо за преработка на горивни смеси и пластмаси. Символични означения върху таблата и пултовете за управление
ТК-0/ПС-7 15.12.2017 15.03.2018
БДС 13281:1976 Стълби и стълбища. Класификация
ТК-56 02.11.2017 28.02.2018
БДС 13442:1976 Материали азбестоциментови. Статистически контрол и оценка
ТК-61 13.02.2018 13.05.2018
БДС 13482:1990 Отливки от алуминиеви сплави, лети с противоналягане, под ниско налягане и в кокили. Технически изисквания
ТК-37 15.02.2018 15.05.2018
БДС 13483:1990 Отливки от алуминиеви сплави, лети под налягане. Технически изисквания
ТК-37 15.02.2018 15.05.2018
БДС 13566:1980 Сгради жилищни и обществени. Конструктивни параметри и размери
ТК-56 02.11.2017 28.02.2018
БДС 13775:1981 Капаци за корабни светлинни люкове
ТК-0/ПС-17 30.11.2017 28.02.2018
БДС 13940:1977 Производствени сгради на промишлени предприятия. Унификация на конструктивните параметри и конструктивните решения. Основни положения
ТК-56 02.11.2017 28.02.2018
БДС 13972:1977 Машини канцеларски. Машини офсетови. Закрепване на матриците
ТК-0/ПС-7 15.12.2017 15.03.2018
БДС 14009:1977 Сплави медни деформируеми. Бронз безкалаен. Марки
ТК-20 16.02.2018 15.06.2018
БДС 14010:1977 Сплави медни деформируеми. Бронз калаен. Марки
ТК-20 16.02.2018 15.06.2018
БДС 14108:1984 Станции радиолокаторни за морски кораби. Технически изисквания
ТК-0/ПС-17 30.11.2017 28.02.2018
БДС 14286:1984 Станции радиолокационни за речни кораби. Технически изисквания
ТК-0/ПС-17 30.11.2017 28.02.2018
БДС 14669:1978 Лодбалки гравитационни за спасителни лодки. Технически изисквания
ТК-0/ПС-17 30.11.2017 28.02.2018
БДС 14741:1987 Сгради жилищни. Санитарни помещения
ТК-56 02.11.2017 28.02.2018
БДС 14809:1979 Кораби. Пробка за източване на гориво и вода
ТК-0/ПС-17 30.11.2017 28.02.2018
БДС 1484:1990 Изделия стъклени духани домакински
ТК-7 20.11.2017 20.02.2018
БДС 14859:1979 Сгради жилищни. Основни положения за проектиране
ТК-56 02.11.2017 28.02.2018
БДС 14861:1979 Пожарно дело. Пожарна безопасност в строителството. Изчислително пожарно натоварване
ТК-56 02.11.2017 28.02.2018
БДС 14893:1979 Сгради промишлени производствени. Стълби и стълбища. Основни изисквания
ТК-56 02.11.2017 28.02.2018
БДС 14929:1979 Съединение фланцово Dy65 за пълнене на корабните танкове и цистерни с вода за пиене. Конструкции, размери и технически изисквания
ТК-0/ПС-17 30.11.2017 28.02.2018
БДС 14930:1979 Съединители преградни фланцови заваръчни за корабни тръбопроводи
ТК-0/ПС-17 30.11.2017 28.02.2018
БДС 15340:1981 Изделия от стъкло за строителството. Термини и определения
ТК-7 20.11.2017 20.02.2018
БДС 15445:1982 Изделия стъклени. Дефекти. Термини и определения
ТК-7 20.11.2017 20.02.2018
БДС 15559:1982 Конструкции бетонни и стоманобетонни. Основни положения за проектиране
ТК-56 02.11.2017 28.02.2018
БДС 1558:1971 Композиции калаени. Определяне съдържанието на калай
ТК-20 16.02.2018 15.06.2018
БДС 1565:1967 Пост трансформаторен 20 kV, 63-400 kVA. Архитектурно-строителна част
ТК-56 02.11.2017 28.02.2018
БДС 15666:1983 Водно стопанство. Канализация. Термини и определения
ТК-83 09.02.2018 09.05.2018
БДС 15667:1983 Водно стопанство. Хидрология на сушата. Термини и определения
ТК-83 09.02.2018 09.05.2018
БДС 15668:1983 Водно стопанство. Хидротехника. Водохранилища и подприщени участъци. Термини и определения
ТК-83 09.02.2018 09.05.2018
БДС 15669:1983 Водно стопанство. Хидротехника. Водни течения. Термини и определения
ТК-83 09.02.2018 09.05.2018
БДС 15670:1983 Водно стопанство. Хидротехника. Язовирни стени. Термини и определения
ТК-83 09.02.2018 09.05.2018
БДС 15671:1988 Водно стопанство. Водоснабдяване. Термини и определения
ТК-83 09.02.2018 09.05.2018
БДС 15788:1983 Изделия порцеланови домакински. Определяне на термичната устойчивост
ТК-7 20.11.2017 20.02.2018
БДС 15789:1983 Изделия порцеланови домакински. Дефекти. Термини и определения
ТК-7 20.11.2017 20.02.2018
БДС 15889:1984 Водно стопанство. Термини и определения
ТК-83 09.02.2018 09.05.2018
БДС 15947:1984 Системи корабни за климатизиране на въздуха и вентилация. Класификация, термини и определения
ТК-0/ПС-17 30.11.2017 28.02.2018
БДС 15948:1984 Механизми палубни. Термини и определения
ТК-0/ПС-17 30.11.2017 28.02.2018
БДС 16165:1985 Сгради животновъдни, птицевъдни и дивечовъдни. Основни положения за проектиране
ТК-56 02.11.2017 28.02.2018
БДС 16195:1985 Корпуси на морски кораби. Общи технически изисквания към електрохимическата защита
ТК-0/ПС-17 30.11.2017 28.02.2018
БДС 16227:1985 Водно стопанство. Съоръжения водовземни, водоизпускащи и затворени. Термини и определения
ТК-83 09.02.2018 09.05.2018
БДС 16235:1985 Точност на геометричните параметри в строителството. Изчисляване точността на конструкциите. Основни положения. Функционални допуски
ТК-56 02.11.2017 28.02.2018
БДС 163:1986 Площи и обеми на сгради. Терминология и правила за изчисляване
ТК-56 02.11.2017 28.02.2018
БДС 164:1989 Наклони на покриви
ТК-56 02.11.2017 28.02.2018
БДС 16426:1986 Рудани вързални с електрическо или хидравлично задвижване
ТК-0/ПС-17 30.11.2017 28.02.2018
БДС 16432:1986 Сходни алуминиеви
ТК-0/ПС-17 30.11.2017 28.02.2018
БДС 16433:1986 Стълби задбордни
ТК-0/ПС-17 30.11.2017 28.02.2018
БДС 16448:1986 Материали и изделия топлоизолационни. Термини и определения
ТК-61 13.02.2018 13.05.2018
БДС 16516:1986 Машини за скубане на четина. Основни параметри, размери и технически изисквания
ТК-0/ПС-7 15.12.2017 15.03.2018
БДС 16597:1987 Изделия стъклени домакински. Термини и определения
ТК-7 20.11.2017 20.02.2018
БДС 16666:1987 Подгреватели кожухотръбни за гориво, масло и вода парни корабни. Термини, определения, типове и основни параметри
ТК-0/ПС-17 30.11.2017 28.02.2018
БДС 16779:1988 Водно стопанство. Класификация на водоползванията
ТК-83 09.02.2018 09.05.2018
БДС 16960:1989 Сгради обществени. Санитарни помещения. Общи изисквания
ТК-56 02.11.2017 28.02.2018
БДС 16999:1989 Пластини и печатни форми алуминиеви, предварително очуствени. Методи за контрол
ТК-37 15.02.2018 15.05.2018
БДС 17112:1990 Роботи промишлени. Общи технически изисквания
ТК-0/ПС-7 15.12.2017 15.03.2018
БДС 2358:1991 Изделия порцеланови домакински
ТК-7 20.11.2017 20.02.2018
БДС 2358:1991 /Изменение 2:2002 Изделия порцеланови домакински
ТК-7 20.11.2017 20.02.2018
БДС 2419:1974 Фундиране на пилоти. Пробно статично натоварване на забивни и набивни пилоти
ТК-56 02.11.2017 28.02.2018
БДС 3456:1973 Вагонетки минни с необръщаем кош за руди. Типове. Основни параметри и размери
ТК-0/ПС-14 23.11.2017 23.02.2018
БДС 3717:1970 Модели и сърцеви кутии леярски дървени. Оцветяване и маркиране
ТК-0/ПС-7 15.12.2017 15.03.2018
БДС 4151:1973 Магнезит каустичен
ТК-7 20.11.2017 20.02.2018
БДС 4238:1973 Изделия стъклени лабораторни. Абсорбители за газове
ТК-7 20.11.2017 20.02.2018
БДС 4245:1973 Изделия стъклени лабораторни. Алонжи
ТК-7 20.11.2017 20.02.2018
БДС 4377:1975 Изделия порцеланови лабораторни
ТК-7 20.11.2017 20.02.2018
БДС 4459:1973 Обръщатели на руднични вагонетки. Класификация, основни параметри и размери
ТК-0/ПС-14 23.11.2017 23.02.2018
БДС 4991:1973 Пневматични устройства. Чукове пробивни минни
ТК-0/ПС-14 23.11.2017 23.02.2018
БДС 5547:1980 Материали и изделия керамични. Определяне на плътността
ТК-7 20.11.2017 20.02.2018
БДС 5547:1980 /Изменение 1:2003 Материали и изделия керамични. Определяне на плътността
ТК-7 20.11.2017 20.02.2018
БДС 5657:1973 Подаватели минни. Класификация
ТК-0/ПС-14 23.11.2017 23.02.2018
БДС 5854:1974 Трошачки конусни. Мазилна система. Технически изисквания и методи за изпитване
ТК-0/ПС-14 23.11.2017 23.02.2018
БДС 5868:1984 Изделия стъклени. Определяне на термичната устойчивост
ТК-7 20.11.2017 20.02.2018
БДС 6104:1972 Уредби трошачни и сортировъчни, возими
ТК-0/ПС-14 23.11.2017 23.02.2018
БДС 6221:1972 Трошачки чукови еднороторни
ТК-0/ПС-14 23.11.2017 23.02.2018
БДС 6222:1974 Трошачки еднороторни за едро трошене
ТК-0/ПС-14 23.11.2017 23.02.2018
БДС 6223:1974 Трошачки валцови с гладки валци
ТК-0/ПС-14 23.11.2017 23.02.2018
БДС 6245:1974 Лебедки електрически еднобарабанни руднични
ТК-0/ПС-14 23.11.2017 23.02.2018
БДС 6388:1978 Изделия топлоизолационни от керамоперлит
ТК-7 20.11.2017 20.02.2018
БДС 6526:1974 Салници корабни за кабелно преминаване през защитни обвивки винтови. Конструкция и размери
ТК-0/ПС-17 30.11.2017 28.02.2018
БДС 6840:1976 Машини ковашко-пресови. Преси механични. Устройства подаващи автоматични за лентов материал. Основни параметри
ТК-0/ПС-7 15.12.2017 15.03.2018
БДС 6957:1968 Транспортьори пневматични
ТК-0/ПС-14 23.11.2017 23.02.2018
БДС 7002:1974 Транспортьори пластинкови. Основни параметри
ТК-0/ПС-14 23.11.2017 23.02.2018
БДС 7245:1984 Филтри корабни за вода и нефтопродукти. Класификация и технически изисквания
ТК-0/ПС-17 30.11.2017 28.02.2018
БДС 7247:1968 Транспортьори с колички за леярски форми. Основни параметри
ТК-0/ПС-14 23.11.2017 23.02.2018
БДС 7447:1969 Транспортьори лентови магистрални подземни. Основни параметри и размери
ТК-0/ПС-14 23.11.2017 23.02.2018
БДС 7523:1969 Транспортьори лентови. Ролки. Типове, основни и присъединителни размери
ТК-0/ПС-14 23.11.2017 23.02.2018
БДС 7524:1976 Транспортьори лентови за открити рудници. Типове. Основни параметри и размери
ТК-0/ПС-14 23.11.2017 23.02.2018
БДС 7823:1974 Транспортьори лентови. Барабани. Технически изисквания
ТК-0/ПС-14 23.11.2017 23.02.2018
БДС 7836:1970 Комбайни въгледобивни теснозахватни. Типове. Основни параметри и размери
ТК-0/ПС-14 23.11.2017 23.02.2018
БДС 7949:1989 Изделия стъклени лабораторни. Общи технически изисквания
ТК-7 20.11.2017 20.02.2018
БДС 8006:1976 Стълби и стълбища. Терминология
ТК-56 02.11.2017 28.02.2018
БДС 8188:1988 Изделия стъклени пресови домакински
ТК-7 20.11.2017 20.02.2018
БДС 8199:1974 Матрици циклостилни (листове восъчни за циклостил)
ТК-0/ПС-7 15.12.2017 15.03.2018
БДС 8265:1974 Подове и подови настилки в сградостроителството. Терминология
ТК-56 02.11.2017 28.02.2018
БДС 8267:1986 Стълби и стълбища за жилищни и обществени сгради. Основни изисквания
ТК-56 02.11.2017 28.02.2018
БДС 8327:1970 Вагонетки минни с необръщаем кош. Сцепки. Основни размери
ТК-0/ПС-14 23.11.2017 23.02.2018
БДС 8496:1971 Сгради безскелетни панелни. Определяне основните технически изисквания
ТК-56 02.11.2017 28.02.2018
БДС 8553:1971 Изделия стъклени лабораторни. Колби облодънни двугърлени и тригърлени с шлифове. Основни размери
ТК-7 20.11.2017 20.02.2018
БДС 8898:1971 Транспортьори лентови магистрални подземни. Ролки. Основни размери
ТК-0/ПС-14 23.11.2017 23.02.2018
БДС 9012:1985 Лагери гумено-метални монолитни за корабни валопроводи
ТК-0/ПС-17 30.11.2017 28.02.2018
БДС 9323:1971 Керамични материали и изделия. Определяне на зърнометричния състав
ТК-7 20.11.2017 20.02.2018
БДС 9326:1971 Керамични материали и изделия. Определяне на пластичността
ТК-7 20.11.2017 20.02.2018
БДС 9599:1972 Материали и изделия керамични. Определяне на влагата и нормалната формовъчна влажност. Метод за приготвяне на пластично тесто
ТК-7 20.11.2017 20.02.2018
БДС 9651:1978 Изделия стъклени лабораторни. Кранове
ТК-7 20.11.2017 20.02.2018
БДС 9732:1972 Оборудване химическо. Оборудване за преработване на каучукови смеси и пластмаси. Вулканизатори - форматори за външни гуми. Параметри и размери
ТК-0/ПС-7 15.12.2017 15.03.2018
СТ на СИВ 1316:1978 Лодки спасителни и салове спасителни за морски кораби. Таблици за спасителни сигнали
ТК-0/ПС-17 30.11.2017 28.02.2018
СТ на СИВ 1321:1978 Средства за активно управление на корабите. Термини и определения
ТК-0/ПС-17 30.11.2017 28.02.2018
СТ на СИВ 1588:1979 Устройства корабни товарни стрелови. Ред на товароподемностите
ТК-0/ПС-17 30.11.2017 28.02.2018
СТ на СИВ 1589:1979 Системи корабни. Изчислителни параметри на въздуха и изчислителна температура на задбордната вода
ТК-0/ПС-17 30.11.2017 28.02.2018
СТ на СИВ 1590:1979 Тръбопроводи за морска вода стоманени поцинковани. Определяне на надеждността при проектиране
ТК-0/ПС-17 30.11.2017 28.02.2018
СТ на СИВ 2169:1980 Валопроводи корабни. Съединения фланцови. Основни размери
ТК-0/ПС-17 30.11.2017 28.02.2018
СТ на СИВ 3042:1981 Винтове гребни. Термини и определения
ТК-0/ПС-17 30.11.2017 28.02.2018
СТ на СИВ 5599:1986 Корабни помещения. Модулна координация на размерите
ТК-0/ПС-17 30.11.2017 28.02.2018
СТ на СИВ 674:1977 Машини кормилни електрохидравлични за морски кораби
ТК-0/ПС-17 30.11.2017 28.02.2018