Полезнa информация

Обществено допитване

Назад

Проекти на CLC за паралелно гласуване CDV и ускорена процедура UAP

Съгласно Вътрешните правила на CEN/CENELEC и Правилата за работа по националната стандартизация, БИС обявява обществено допитване по проекти на CEN/CENELEC. С цел осигуряване на прозрачност в работата по стандартизация и вземане под внимание на мнението на всички заинтересовани в страната от европейските стандарти, БИС предоставя пълния тескт на проектите за стандарти.

Всеки заинтересован може да се запознае с интересуващия го проект в библиотеката на БИС безплатно или да получи копие по електронната поща срещу редуцирано заплащане. Мнение относно съдържанието на стандартите може да бъде изразено на адреса на секретаря на БИС/ТК* в посочения краен срок за мнение.

*Информация за контакт със секретаря на съответния БИС/ТК може да се намери на интернет страницата на БИС: www.bds-bg.org/bg/tc/index.php.


TC № на проекта на стандарт Заглавие Краен срок за гласуване БИС/ТК/ПС
CLC/TC 59X EN 60705:2015/FprA2:2018 Household microwave ovens - Methods for measuring performance ТК-6
CLC/TC 61 FprEN 60335-2-114:2018 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-114: Particular requirements for selfbalancing personal transport devices for use with batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes ТК-6
CLC/TC 61 FprEN 60335-2-86:2018 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-86: Particular requirements for electric fishing machines ТК-6
CLC/SR 25 FprEN 60375:2018 Conventions concerning electric circuits ТК-28
CLC/SR 80 FprEN 61162-450:2018 Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Digital interfaces - Part 450: Multiple talkers and multiple listeners - Ethernet interconnection ТК-47
CLC/SR 80 FprEN 61162-460:2018 Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Digital interfaces - Part 460: Multiple talkers and multiple listeners - Ethernet interconnection - Safety and security ТК-47
CLC/TC 34 EN 60061-4:1992/FprA16:2018 Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 4: Guidelines and general information ТК-54
CLC/TC 34 FprEN 62386-207:2018 Digital addressable lighting interface - Part 207: Particular requirements for control gear - LED modules (device type 6) ТК-54
CLC/TC 34 FprEN 62386-216:2018 Digital addressable lighting interface - Part 216: Particular requirements for control gear - Load referencing (device type 15) ТК-54
CLC/TC 34 FprEN 62386-217:2018 Digital addressable lighting interface - Part 217: Particular requirements for control gear - Thermal gear protection (device type 16) ТК-54
CLC/TC 34 FprEN 62386-218:2018 Digital addressable lighting interface - Part 218: Particular requirements for control gear - Dimming Curve Selection (device type 17) ТК-54
CLC/TC 34 FprEN 62386-222:2018 Digital addressable lighting interface - Part 222: Particular requirements for control gear - Thermal lamp protection (device type 21) ТК-54
CLC/TC 46X EN 62153-4-7:2016/FprA1:2018 Metallic communication cable test methods - Part 4-7: Electromagnetic compatibility (EMC) - Test method for measuring of transfer impedance ZT and screening attenuation aS or coupling attenuation aC of connectors and assemblies up to and above 3 GHz - Triaxial tube in tube method ТК-58
CLC/TC 21X FprEN 62485-1:2017 Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 1: General safety information ТК-64
CLC/TC 21X FprEN 62485-2:2017 Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 2: Stationary batteries ТК-64
CLC/TC 21X FprEN 62485-4:2017 Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 4: Valve-regulated lead-acid batteries for use in portable appliances ТК-64
CLC/TC 9X FprEN 61375-2-6:2018 Electronic railway equipment - Train communication network (TCN) - Part 2-6: On-board to ground communication ТК-70
CLC/TC 44X FprEN 62046:2018 Safety of machinery - Application of protective equipment to detect the presence of persons ТК-72
CLC/TC 23E prEN 62955:2016 Residual Direct Current Monitoring Device to be used for Mode 3 charging of Electric Vehicle ТК-72
CLC/TC 14 EN 60076-3:2013/FprA1:2018 Power transformers - Part 3: Insulation levels, dielectric tests and external clearances in air ТК-79
CLC/TC 57 FprEN 61970-302:2018 Energy Management System Application Program Interface (EMS-API) - Part 302: Common information model (CIM) dynamics ТК-79
CLC/TC 57 FprEN 62325-451-6:2018 Framework for energy market communications - Part 451-6: Publication of information on market, contextual and assembly models for European-style markets ТК-79
CLC/TC 62 FprEN 60601-2-16:2018 Medical electrical equipment - Part 2-16: Particular requirements for basic safety and essential performance of haemodialysis, haemodiafiltration and haemofiltration equipment ТК-87
CLC/TC 62 FprEN 60601-2-39:2018 Medical electrical equipment - Part 2-39: Particular requirements for basic safety and essential performance of peritoneal dialysis equipment ТК-87
CLC/TC 62 FprEN 60601-2-76:2018 Medical Electrical Equipment - Part 2-76: Particular requirements for the basic safety and essential performance of low energy ionized gas haemostasis equipment ТК-87
CLC/TC 26A FprEN 60974-9:2018 Arc welding equipment - Part 9: Installation and use ТК-0/ПС-16
CLC/SR 51 FprEN 63093-7:2018 Ferrite cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part 7: EER-cores ТК-0/ПС-18
CLC/SR 86C FprEN 61290-4-3:2018 Optical amplifiers - Test methods - Part 4-3: Power transient parameters - Single channel optical amplifiers in output power control ТК-0/ПС-19
CLC/SR 86C FprEN 62343-3-4:2018 Dynamic modules - Part 3-4: Performance specification templates - Multicast optical switches ТК-0/ПС-19
CLC/TC 65X FprEN 62714-1:2018 Engineering data exchange format for use in industrial automation systems engineering - Automation markup language - Part 1: Architecture and general requirements ТК-0/ПС-21
CLC/TC 65X FprEN 62828-3:2018 Reference conditions and procedures for testing industrial and process measurement transmitters - Part 3: Specific procedures for temperature transmitters ТК-0/ПС-21