Полезнa информация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоСписание "БДС Компас"

Списание “БДС Компас” – издание за новостите в стандартизацията. Адресирано е към потребители, производители, органи за контрол, образователни институции и др. Темите от списанието засягат всички области на икономиката.

Обработените кожи

Бр.1/2018 г. – Обработените кожи

В този брой на списание „БДС Компас“ представяме важни стандарти за обработените кожи – за произход, за избор на облекла, за тапицерия на мебелите у дома и в автомобила. Също и как се правят изпитвания, за да е устойчив цветът на вода, пране и пот. Експертът инж. Вержиния Грозданова разказва колко са важни стандартите за обработваните кожи и нейната препоръка е българските производители да участват в техническите комитети по стандартизация, за да бъдат в крак с времето.

Асансьорите

Бр. 4/2017 Асансьорите

В този брой разказваме как се конструират и монтират асансьорите, какви са правилата за изчисляване и изпитване на техните съставни части. Представяме стандарти, които разказват как се осигурява безопасност дори при бедствия като земетресение и пожар.

В отделна рубрика представяме стандарта, който пречи на корупцията. Той отразява добрата международна практика и е приложим е за всякакви организации, независимо от техния вид, предмет на дейност и големина.

Отоплението

Бр. 3/2017 Отоплението

Темата на този брой е отоплението. Показваме за какво предупреждават етикетите върху газовите бутилки и как трябва да се проверяват тези с втечнен въглеводороден газ. Представяме общите изисквания за безопасност на газовите готварски уреди, тези на твърдо гориво и на пелети. Експерти посочват колко са важни стандартите за отоплението, както и новите европейски правила за медицинските изделия.

Стъклото в строителството

Бр. 2/2017 г. Стъклото в строителството

Темата на този брой е стъклото в строителството. Представени са стандарти за стъкла с покритие – как се оценява съответствието на стъклопакетите, как се изпитва дълготрайността на огледалата, как стъклата спират шума от улицата и как не се огъват пред огъня. Разказваме и за важен международен стандарт, чието спазване гарантира добър и безопасен плаж.

Стандартите и сигурността

Бр.1/2017 г. Стандартите и сигурността

Живеем във все по-несигурен свят и отново стандартите се грижат за нашата безопасност. Представяме новата наредба за физическа сигурност на строежите, където голяма част от изискванията се позовават на конкретни стандарти.

Представяме важни стандарти в сферата на сигурността, които определят терминология, изисквания за системите за управление на сигурността, изисквания за реакция при инциденти, разказваме как се осигурява непрекъснатост на дейността и как се регламентират частните дейности за сигурност.

Управление на риска

Бр. 4 за 2016 г. „БДС Компас” – Управление на риска

Рискът дебне отвсякъде и нито една организация не е застрахована, без значение от големина, предмет на дейност, обхват или географско местоположение.

Представяме термните за управление на риска, как се идентифицира и анализира риска и след това как се определят начините за въздействие.

Представяме също указания за управление на риска за сигурността на информацията за всякакъв вид организации, както и новите акценти в директивата за електромагнитна съвместимост.

Качеството на водата

Темата е за качеството на водата и как стандартите помагат да опазим тази жизненоважна за всички ни течност. Представяме европейската екологична политика, както и важни стандарти като как се взимат проби от различни видове води, как се определя праг на мирис и на вкус, как се измерва рН и как се открива бактерията Salmonella spp.

И в този брой експертите са категорични, че без стандарти не можем. Защото те изграждат доверие.

Прозорците

Прозорците са „очите” на всеки дом. Представяме важни стандарти за прозорци и различни видове щори, които показват как се изчислява механична дълготрайност, и ни пазят от крадци и силен вятър.

Експерти отново разказват колко са важни стандартите за всяка една област.

Текстил

Почти всичко около нас, когато сме в закрити пространства, е текстил. Представяме международния стандарт ISO 105, който се състои от много части под общото заглавие Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета.

Експерти разказват колко са важни стандартите в тази област и споделят, че текстилът освен комфорт, може да причини и заболявания.

Представяме ANEC (European consumer voice in standardisation) – неправителствена организация, която се грижи да бъде чут гласът на потребителите в процесите на стандартизацията, както и десетгодишнината от Българския институт за стандартизация като публично-правна организация.

Пътищата през зимата

Пътищата през зимата – темата на новия брой на списание „БДС Компас”

Борбата със снежните стихии обхваща определяне на зони, посока на вятъра, изграждане на снегозащитни съоръжения и още много мероприятия, за да се придвижваме безопасно през зимата. Необходима е и сигурна пътноподдържаща техника, която отговаря на определени стандарти. Международен стандарт пък е важна част от глобалната стратегия за подобряване на безопасността на движението.

Представяме и бъдещият европейски стандарт за улично осветление, който ще е основа за местните власти как да определят консумацията на електрическа енергия.

Екодизайн

Екодизайнът цели да се вземат предвид всички възможни въздействия върху околната среда на даден продукт още от най-ранния етап на проектиране. Представяме две важни директиви – Директива 2009/125/ЕО за екодизайн и Директива 2010/30/ЕС за екоетикетиране.
Изчерпателно за информирания избор на потребителите за изпълнение на изискванията за екодизайн към продуктите разказва инж. Благовеста Шинева. Представяме стандарти, които посочват принципите за екоетикети и екодекларации.
Стандартите са и сигурен механизъм, който може да ни защити в дигиталното пространство.

Сигурност на обществото и на гражданите

Сигурността е изключително важна, а и е невъзможна без стандарти. Представяме важни стандарти за сигурността на обществото – терминология, изисквания, управление. Експерти за пореден път доказват, че съвременният живот е немислим без стандарти. Представяме новия комитет, който ще разработва стандарти, за да се въведе ред в надзора на опасни съоръжения. Разказваме и за опасностите в използването на солариумите, както и какви ща са новостите при преработване на ISO 31000 „Управление на риска”.

Стандартизация при отпадъци от електрическо и електронно оборудване и автомобили

Темата на този брой е дейността на един от най-новите технически комитети на БИС – ТК 103 „Стандартизация на околната среда относно електрическо и електронно оборудване и автомобили и дейностите по събиране и оползотворяване на отпадъци от тях”.
Представяме европейската директива, стандартите за маркировка, изисквания за третиране на подобни отпадъци, за рециклиране и оползотворяване.
Разказваме и за техническата спецификация на ISO, която влага ред в търговията със стоки втора употреба.

Стандартизация и наука

Стандартизация и наука е темата на списание „БДС Компас”. Стандартизацията обхваща всички иновативни сфери на живота и се грижи за обществения интерес. Европа обръща все повече внимание на синхрона между иновациите, научните изследвания и стандартизацията. Интегрираният подход между тях е заложен в много стратегически документи на Европейския съюз.
Представяме европейските препоръки за ползите от стандартизацията за научните изследвания и иновации, за научните организации и предприятията. Изтъкнати български учени споделят мнението, че интеграцията на стандартизацията с иновациите е път за повишаване на конкурентоспособността на икономиката в страните от ЕС. Безопасната Коледа и вкуснотиите на трапезата са друг акцент в този брой.

Стандартизация и сертификация

Стандартизация и сертификация е темата на този брой на списание „БДС Компас”. Един от сигурните начини да получим доказателство, че продуктите и услугите отговарят на изискванията, е сертификацията – когато оценяването на съответствието се извършва от независим орган.
Представяме важни стандарти за изисквания към органите за сертификация на продукти, процеси и услуги, както и как се разработват и поддържат схеми за сертификация.
Експерти разказват за важността на стандартизацията и сертификацията, както и какви ще бъдат промените в новото издание на най-известния в света стандарт ISO 9001.

Образование и стандартизация

Образованието по стандартизация е темата на втория за тази година брой на списание „БДС Компас”. Това е изключително важно за просперитета на европейската икономика. Професионалното обучение и добрата информираност за стандартите и стандартизационната дейност почти липсват като установена практика или са фрагментарно представени в образователните системи на страните-членки на ЕС, а и у нас.
Създаването на информационни центрове във висшите училища е един от стратегическите приоритети на Българския институт за стандартизация. Експерти разказват за обучението по стандартизация преди и сега, за трудният преход към пазарна стандартизация, за учебните програми в някои български висши учебни заведения.
Представяме и стандарта, съдържащ указания процесите за управление на проектите на различни организации - БДС ISO 21500:2012 „Насоки за управление на проекти”.

Стандартизацията и малките и средните предприятия

МСП и стандартизацията е темата на първия за 2014 г. брой. Бизнес, който би трябвало да процъфтява, тъй като е гръбнакът не само на българската, но и на европейската икономика. Неслучайно напоследък фокусът на стандартизацията е насочен именно към тях, тъй като участието им е по-малко от желаното и съществува опасност стандартите да не отчитат изцяло потребностите и интересите им. Посочваме пречките, ограничаващи осведомеността и прилагането на стандартите, както и участието в процеса на стадартизацията; също и ползите, които са безспорни, въпреки че малкият бизнес често възприема стандартите като необходимо зло, а не като мощен инструмент за постигане на бизнес целите си. А подпомагането и поощряването на активното участие на МСП в дейността по стандартизация е оствава основен приоритет на Българския институт за стандартизация.

Банково дело

Светът отдавна вече е глобално село, а бариери за финансовите потоци няма. И както за всичко около нас, огромна роля имат стандартите в банковото дело. Запознаваме със стандарти като този за международния номер на банковата сметка (IBAN), представяме как се определя структурата на трибуквения код и на еквивалентен трицифров код за представяне на валута и парични средства (BIC), как се гарантира универсална схема на съобщения във финансовата индустрия и кодовете на ценните книжа.
Поставяме във фокуса и Стратегията за развитие на стандартизационната система в България и на Българския институт за стандартизация за периода 2014 – 2017 г.
Разказваме как се оценява съответствието на фойерверките – съвременните бъдници, без които не минават коледните и новогодишни празници.

Обувките

Обувките предпазват краката ни, а това е невъзможно без стандарти. Представяме стандарта-речник, който съдържа всички основни определения.
Представяме и стандартизационни документи, които показват как се измерва устойчивостта на размерите на ходилата, как се изпитват шевове и ципове и как се закрепват дамски токчета.
В рубриката „Оценяване на съответствието” акцентът е безопасността на детските играчки.
Представяме изменението към един от най-новите национални стандарти - БДС 15-2010 „Българско бяло саламурено сирене”.
Всяка година на 14 октомври стандартизационната общност отбелязва Световния ден на стандартизацията, чието мото тази година е „Международните стандарти - мощен инструмент за създаване на положителни промени”.

Ученически пособия

В този брой представяме стандарти, важни за учениците. Без стандарти всеки ще пише на различни тетрадки, ще рисува на различни листове и ще чертае на различни дъски. Показваме как се гарантират удобните ученически мебели, безвредните бои за рисуване с пръсти, безопасните опити на малките химици.

Експерти разказват за цифровизацията, за личните предпазни средста и за устойчивото строителство.

Статистика

Темата на този брой на списание „БДС Компас” е статистиката. Представяме интересни и любопитни факти от историята на тази важна аналитична област. Представяме международния стандарт ISO 3534 „Статистика. Речник и означения”, който помага да се избегнат неяснотите и двусмислията. Разказваме и как се взимат извадки по качествени признаци съгласно стандарта ISO 2859. Запознаваме и със стандарта за преводачески услуги като средство за оценяване на преводаческите агенции. Информираме също своите читатели за един успешен проект за важността на малките и средните предприятия и участието им в процеса по стандартизация. Експерти както винаги убеждават колко са важни стандартите във всяка човешка дейност.

Културното наследство

Опазване на културното наследство – темата на списание „БДС Компас” Акцентът е върху стандарти, които помагат за съхраняването на уникални ценности за бъдещите поколения – представяме основните термини в сферата на консервацията и реставрацията, как се измерва температурата на въздуха и на повърхностите, как се измерва цветът, как се опаковат културни ценности за целите на транспортирането. Експерти отново споделят за огромната роля на стандартите в различни сфери – културно наследство, устойчиво строителство, безопасност на асансьори. Представяме уникалната професия стандартизатор чрез поглед отвъртре, както и новия регламент за европейска стандартизация.

Ергономия

Темата на този брой е ергономията – представяме стандарти, които определят как трябва да се проектират машини за ръчна работа, какви са препоръчителните граници за усилия, как се оценяват позите и движенията по време на работа, как се измерва психическото напрежение. Показваме стандарти в областта на ергономията при работа с нови технологии.
Експерти отново споделят колко са важни стандартите във всяка дейност.
В първия за 2013 г. брой запознаваме и с новия национален стандарт за кадмий, акцентираме и върху оценяването на съответствието на строителни продукти и новите стандарти за устойчиво развитие в строителството.

Козметични продукти

Този брой на списание „БДС Компас” е за козметичните продукти. Представяме стандарти, които помагат на производителите да са сигурни, че те не съдържат вредни микроорганизми и няма да навредят на потребителите, как се оценява антимикробната защита на продуктите, каква е добрата производствена практика.
Педставяме нов и важен стандарт, свързан с управлението на устойчивите събития, разказваме и как се осигурява сигурността на информацията при телекомуникациите.
Експерти отново споделят как стандартите правят нашето съществуване здравословно, безопасно и по-добро.

Отпадъците

Темата на този брой на списание „БДС Компас” е за отпадъците. Международните стандарти съдържат най-добрите в световен мащаб практики, които могат да се използват за измерване, сравняване и повишаване на ефикасността и намаляване на отпадъците.
Представяме важни стандарти за терминологията, свързани с материалите и управлението на отпадъците, как се взимат проби и се подготвят за лабораторни изследвания. Разказваме и за принципите на екоетикетите и как да изхвърляме разделно отпадъците.
Представяме стандарта БДС EN ISO 9004, който помага на всяка организация да постигне дълготраен успех. Експерти с опит отново увлекателно разказват за интересния свят на стандартите.

Безопасност на машините

Темата на този брой на списание „БДС Компас” е безопасността на машините. Представяме Машинната директива (2006/42/ЕС), която определя съществените изисквания от общ характер за безопасност и опазване на здравето.
Представяме и европейските хармонизирани стандарти в областта на Машинната директива. Показваме изискванията относно сигурността на информацията, съдържащи се в БДС ISO IEC 27001, както и ролята на стандартите за малките и средни предприятия в европейски страни.
Експерти отново споделят за своя опит и разказват за огромното значение на стандартизацията, без която ще цари анархия в икономиката.

Туризъм

Темата на третия брой на списание „БДС Компас” е туризъм.
В разгара на летния туристически сезон представяме важни стандарти в туризма – за обща терминология, обучение на екскурзоводи, водолазни услуги, пътувания за изучаване на чужд език.
Представяме и БДС EN 31010, който разкрива кои са най-подходящите методи за оценяване на риска за дадена организация и ситуация. Експерти разказват за значението на стандартите, а огромната им роля за устойчивата икономика бе отново потвърдена на генералните асамблеи на CEN и CENELEC, както и на първата среща по стандартизация на високо ниво. Акцентираме и на домакинството на БИС на този най-авторитетен форум за европейската стандартизация.

Енергийното управление

Управлението на енергията е една от приоритетните области за разработване и популяризиране на международните и европейски стандарти. Нито една организация не може да контролира цените на енергията, но може да подобри енергийното управление и да докаже отговорната си политика чрез прилагането на стандартите.
Представяме ISO 50001:2011 „Системи за енергийно управление. Изисквания с указания за прилагане”, както и други стандарти, които помагат за по-добро управление на енергията.
Разказваме за БДС ISO 10002, който показва как се обработват рекламациите, както и за разработването на нови стандарти за излезли от употреба гуми. Експерти отново разказват за голямата роля на стандартите и стандартизацията във всички области на икономиката.

Услугите

Темата на първия брой за 2012 г. на списание „БДС Компас” е за услугите, тъй като напоследък стандартизацията насочва фокуса си върху тях, а стандарти вече се разработват в много области. Представяме стандарти за преводачески, пощенски, брокерски и погребални услуги, за центрове за обслужване на клиенти, както и проект на стандарт в сферата на естетичната хирургия.

Експерти отново увлекателно разказват за необятния свят на стандартизацията.

Безопасната Коледа

В този брой ще прочетете как стандартите способстват за безопасни празници и делници. Разказваме за стандарти за фойерверки, детски играчки и свещи.
Представяме OHSAS 18001 и OHSAS 18002, международно признатата поредица от документи за системи за управление на здравето и безопасността при работа.
Експерти споделят опита си за ролята на стандартите и как доброволното им прилагане е тест за зрелостта на обществото.

Електроуредите

Един от фокусите на европейската стандартизация е безопасността на битовите електрически уреди и потреблението на енергия.
Разказваме за европейските директиви в тази област, дейността на нашия технически комитет, кои са стандартите в процес на разработване, енергийната ефективност на електроуредите.
Ще разберете как външните топлоизолационни комбинирани системи намаляват разходите за енергия.
Експерти разказват за огромното значение на стандартите за един по-добър и по-безопасен свят и са гарант за постигане на доверие в глобален мащаб.

Социалната отговорност

Социалната отговорност е темата на новия брой на списание „БДС Компас”. Това не е просто модерен термин, а начин на живот с грижа за бъдещето.
Представяме ви стандарта ISO 26000, който е вашият помощник да спечелите признанието „социално отговорна фирма”. Експерти разказват как се стигна до появата му и значението да бъдеш социално отговорен.
Представяме БДС EN ISO/IEC 17021:2011, в който се посочват изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление. Ще прочетете и за системата за управление на безопасността на хранителните продукти – 22000. Експерти разказват за огромната роля на стандартите и уникалната професия стандратизатор.

Нефтът – черното злато

Нефтът е най-употребяваният енергиен ресурс на планета. В този брой ще прочетете за речника на нефтената промишленост, стандарти за безоловния бензин и дизела.
Представяме европейския стандарт за енергийно управление 16001, както и серията стандарти 14000, която се приема в цял свят като крайъгълен камък на управлението на околната среда.
Експерти разказват за ролята на стандартите в бизнеса и уникалната професия стандартизатор.

Ползата от стандартите

Ползата от стандартите е темата на този брой, защото мнозина не са наясно какво представляват, как се създават и за какво служат.
БИС е националният орган за стандартизация в България и вече пет години се стреми да обедини интереса на цялото общество. С езика на стандартите, на който говорят всички.
Ще ви разкажем как стандартите премахват държавните и културните граници, тъй като свалят бариерите в търговията, насърчават иновациите и инвестициите.
Ще прочетете как активното членство в БИС е от огромна полза както за производителите, така и за българската икономика като цяло.
Разказваме ви за системите за управление на качеството, за стандарта за управление на риска, за СЕ маркировката и още любопитни неща от света на стандартизацията.

Пътнически транспорт

Първи брой 2011 година – темата на първия он лайн брой е за пътническия транспорт, въпреки че, както и повечето области на стандартизацията, материята е необятна. В новия си вид списанието не се фокусира само върху една тема, но и върху актуални стандарти като тези за социалната отговорност, и серията за системи за управление на сигурността. Ще прочетете и експертни текстове за значението на стандартите и професията стандартизатор.
Можете да разгледате и прочетете списанието безплатно.

Храни

Брой 11–12 – Тази година мина под знака на стандартите за храни, затова и за последния, обединен брой избрахме тази тема. Информацията е необятна и не може да се обхване в едно списание. Ще прочетете защо прилагането на съвременни стандарти е важно условие за подобряване качеството на храните. Подбрали сме актуални теми като казусът "Стара планина", основните изисквания към готовите млечни продукти и други важни стандарти за храни.

Бетон и разтвори

Десетият брой разкрива света на бетона – основен конструктивен материал в нашето строителство. Стандартите в строителния сектор не могат да се изчерпят в едно списание. В този брой са представени европейските регламенти, новите нормативни документи за бетона и важността на стандартите за този строителен материал. Списание "БДС Компас" е вашият пътеводител в пъстрия свят на строителните материали.

Лични предпазни средства

Деветият брой е посветен на личните предпазни средства, които са задължителен елемент от облеклото на хората, извършващи специфични дейности. Те трябва да осигуряват надеждна защита на човешкото тяло от различни вредни и опасни производствени фактори. Темата е представена през погледа на различни специалисти в съответната област. Представени са и важни стандарти за лични предпазни средства – за индивидуална защита на очите, каски за промишлеността, защитно облекло и др.

Информационни и комуникационни технологии

Брой 7-8 за 2010 г. – Последният издаден брой на списание "БДС Компас" обединява дейността на два технически комитета към Българския институт за стандартизация - ТК 57 "Информационни и комуникационни технологии" и ТК 47 "Радиосъобщителни системи и радиосъоръжения". На 32 страници разказваме как новите информационни и комуникационни технологии доведоха до бързи промени в начина ни живот и ролята на стандартите в динамично променящия се свят. За сигурността на информацията, цифровата телевизия, мобилните телефони и други технологии ще прочетете в новия брой на списание "БДС Компас".

Пожаробезопасност

Шести брой - 2010 г. – темата на шестия брой е "Пожаробезопасност". Според легендите човекът е завладял огъня въпреки волята на боговете. Някога искрите са били страховита стихия или ценен дар от небесата. Контролираното използване на огъня е сред първите велики постижения на човечеството. Но когато огънят излезе извън контрол се превръща в стихия, изгаряща всичко по пътя си. Разказваме ви как стандартите ни помагат да се защитим от огнената стихия. Те ни известяват за предстоящата опасност и спасяват животи, имущество и природата. Стандартите за пожаробезопасност осигуряват безопасността на всички нас.

Светът на мебелите

Пети брой - 2010 г. – темата на петия брой е "Светът на мебелите". Посветили сме този брой на мебелите и мебелната промишленост, не само защото темата е интересна и полезна, а и поради факта, че производството на мебели у нас е сред индустриите с традиции. Мебелите се изработват от различни материали и имат широко приложение – за офиса, за дома, за градината или вилата. Ще се уверите, че стандартите са тези, които съдействат за това мебелите да бъдат удобни и безопасни. Защото освен да бъдат красиви, е необходимо те да отговарят на определени технически изисквания, което гарантира безопасността на всички нас като потребители.

Пощенски услуги

Четвърти брой - 2010 г. – темата на четвъртия брой е пощенски услуги. Експертите увлекателно разказват какви са възможностите и предизвикателствата пред пощенската реформа в Европейския съюз. Чрез пълното отваряне на пазара се очакват повече иновации, по-добро качество на услугите и по-голяма ефективност. Ще прочетете как стандартите помагат да се измери времето за пренасяне на големи пощенски пратки. Разказваме ви и за любопитни стандарти в нашето ежедневие, тъй като всички изпращаме пълни колети на любими хора в цял свят.

Спорт и свободно време

Трети брой - 2010 г. – темата на третия брой е спорт и свободно време. Експерти разказват за значението на стандартите в спорта и правят преглед на стандартизацията от възникването й като дейност в България до днес. Министърът на физическото възпитание и спорта доц. Свилен Нейков разказва за проблемите в нормативната уредба, масовия спорт и високите спортни постижения. Посочваме ви за стандарти, които ни помагат да се насладим пълноценно на спортния празник. В списанието ще прочетете и как да разберем дали басейните и спортните уреди са безопасни за нас. Списание „БДС Компас” е вашия пътеводител в света на стандартизацията и ви представя важни стандарти от нашето ежедневие. Даваме ви и съвети как да изберете подходящите спортни обувки.

Хартия и опаковки

Втори брой - 2010 г. – темата на втория брой е хартия и опаковки. На страниците на списанието експерти увлекателно разказват за историята на хартията и опаковките, за видовете хартия и приложенията й. Представени са основните суровини за производството на хартия, както и какъв е световният опит с рециклирането на тази толкова ценна суровина. „БДС Компас” е вашият пътеводител в света на стандартизацията и ще ви разкаже за важни стандарти от интересния свят на хартията.

Енергийна ефективност

Първи брой - 2010 г. – темата на първия брой е енергийната ефективност. Акцентът е върху електроуредите. На страниците на списанието може да се намери интересна информация за европейското и националното законодателство в тази област, представени са международни и европейски стандарти за управлението на енергията, засегнат е и въпросът за енергийната ефективност на сградите, дадени са съвети към потребителите за спестяване на енергия.

Безопасност на детските играчки

Четвърти брой – темата на четвъртия брой е безопасност на детските играчки. Акцентите в списанието са върху европейската политика по отношение на безопасността на играчките и защитата на потребителите, задълженията на производителите и вносителите на играчки, стандартите за безопасност на детски играчки. Дадени са и съвети на какво да се обръща внимание при покупката на играчки.

Еврокодовете - норми за проектиране на строителни конструкции

Трети брой – темата е свързана с Еврокодовете – нормите за проектиране на строителни конструкции, представено е тяхното прилагане в Европа и в България. Фокусът е поставен върху устойчивото развитие в строителството, представен е и LEED - американският сертификат за зелено строителство.
Отговори на викторината от бр. 3
Въпрос
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Отговор
не
не
не
да
да
да
не
да
не
не
не
не
да
не
да

Оценяване на съответствието

Втори брой – темата на втория брой е оценяване на съответствието. Акцентът е върху изискванията на законодателството; представени са основните положения, свързани с оценяване на съответствието, дадени са препоръки и съвети към производителите и потребителите.

Храни и опаковки

Сигнален (първи брой) – излязъл от печат през месец юли 2009 г. Посветен е на безопасността на хранителните продукти. Темата е разгледана от различни аспекти – законодателни изисквания към храните и опаковките за храни, представена е и гледната точка на производители, дадени са и практически съвети към потребителите.