Стандартизация

Документи и архиви
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоБДС EN 13241-1:2003+A1:2011

Начало » Стандартизация » Търсене » БДС EN 13241-1:2003+A1:2011
БДС EN 13241-1:2003+A1:2011
Статус: Отменен
Език: Английски
Страници: 30
Публикуван: 2011-06-17
Свързани международни стандарти

EN 13241-1:2003+A1:2011
CEN/TC 33
Цена: 59.60 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Стандарт за продукт. Част 1: Продукти без характеристики за устойчивост на огън или управление на дим

Заглавие на английски

Industrial, commercial and garage doors and gates - Product standard - Part 1: Products without fire resistance or smoke control characteristics

Област на действие на български

1.1 Общи положения Този европейски стандарт определя изискванията за безопасност и изпълнение на врати, врати за гаражи и бариери, предназначени за монтаж на места, достъпни за хората, чието основно предназначение е да осигуряват безопасен достъп за товари и пътни превозни средства, придружавани или превозвани от хора, в промишлени, търговски или жилищни сгради. Този европейски стандарт се отнася също и за врати за търговски обекти, като ролетни врати или ролетни решетки, използвани в сгради, предназначени главно за достъп на хора, а не на пътни превозни средства и товари. Тези врати могат да включват и вградени в крилата им допълнителни врати за преминаване, които също са обхванати от този европейски стандарт. Устройствата на тези врати могат да се задвижват ръчно или механизирано. Този европейски стандарт не обхваща начина на задвижване на вратите в заобикаляща среда, където електромагнитните смущения са извън областта на приложение, определена в EN 61000-6-3. 1.2 Изключения Този европейски стандарт не е приложим за следните продукти, които са предназначени за различна употреба: - врати на шлюзове и докове; - врати на асансьори; - врати на пътни превозни средства; - армирани врати; - врати, използвани предимно за задържане на животни; - театрални текстилни завеси; - врати с ръчно задвижване, които се местят в хоризонтално направление, предназначени за пешеходци, при които повърхнината на крилото е по-малка от 6,25 m2; - врати с механизирано задвижване, които се местят в хоризонтално направление, чиято широчина е по-малка от 2,5 m и повърхнината им е под 6,25 m2, които са предназначени принципно за използване от пешеходци съгласно рrEN 12650-1. - въртящи се врати с всякакви размери; - железопътни бариери; - бариери, използвани само за пътни превозни средства. Този европейски стандарт не обхваща частите на вратите с радиоуправление. Когато се използва устройство за радиоуправление, би трябвало допълнително да се прилага и съответен стандарт на ЕТSI. Този европейски стандарт не съдържа специфични изисквания за характеристики за устойчивост на огън или управление на дим, които са обхванати от рrEN 13241-2.

Област на действие на английски

1.1 General This European Standard specifies the safety and performance requirements for doors, gates and barriers, intended for installation in areas in the reach of persons, and for which the main intended uses are giving safe access for goods and vehicles accompanied or driven by persons in industrial, commercial or residential premises. This European Standard also covers commercial doors such as rolling shutters and rolling grilles used in retail premises which are mainly provided for the access of persons rather than vehicles or goods. These doors can include pass doors incorporated in the door leaf which are also covered by this European Standard. These devices can be manually or power operated. This European Standard does not cover operation in environments where the electromagnetic disturbances are outside the range of those specified in EN 61000-6-3. 1.2 Exclusions This European Standard does not apply to the following which are intended for a different use: - lock gates and dock gates; - doors on lifts; - doors on vehicles; - armoured doors; - doors mainly for the retention of animals; - theatre textile curtains; - horizontally moving manually operated pedestrian doors with a leaf size less than 6,25 m²; - horizontally moving power operated doors less than 2,5 m wide and 6,25 m² area, designed principally for pedestrian use in accordance with prEN 12650-1; - revolving doors of any size; - railway barriers; - barriers used solely for vehicles. This European Standard does not cover the radio part of doors. If a radio operating device is used, the relevant ETSI standards should be applied in addition. This European Standard does not contain any specific requirements for fire resistance or smoke control characteristics which are covered in prEN 13241-2. !deleted text" (....)

Технически комитет

ICS

Директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN 13241:2003+A2:2016 заменя и отменя БДС EN 13241-1:2003+A1:2011 на 2017-10-17
БДС EN 13241-1:2003+A1:2011 заменя и отменя БДС EN 13241-1:2004 на 2011-06-17

Забележка

Презумцията за съответствие влиза в сила от 1.1.2012 г.

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Действащ 
2016-11-15 
30 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Стандарт за продукт, технически характеристики
Български
Отменен 
2013-12-17 
31 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Стандарт за продукт. Част 1: Продукти без характеристики за устойчивост на огън или управление на дим
Български
Действащ 
2014-04-15 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Стандарт за продукт. Част 1: Продукти без характеристики за устойчивост на огън или управление на дим. Национално приложение (NA)
Английски
Отменен 
2004-03-19 
30 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Стандарт за продукт. Част 1: Продукти без характеристики за защита от огън или димозащита